Hoppa till innehåll
Media

Stöd för närstående- och familjevårdare ökas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2016 14.24
Pressmeddelande 104/2016

Lagstiftningen om närstående- och familjevårdare har ändrats. Syftet med ändringarna är att stödja förutsättningarna för familjevårdare att orka bättre och deras välmående samt utveckla tjänster som stöder vårduppgiften. Det maximala antalet vårdbehövande i familjevård höjs till sex.

Enligt förslaget ska alla närståendevårdare som har ingått ett avtal om närståendevård i fortsättningen få minst två dygn ledigt per kalendermånad. Närståendevårdare som är bundna vid vården dygnet runt eller fortgående ska få minst tre dygn ledigt per månad enligt samma förutsättningar som för närvarande. Avsikten är att ledigheterna också ska kunna användas i delar på ett mer flexibelt sätt än nu.

Närståendevårdare har ofta svårigheter att använda sina lagstadgade lediga dagar. För att ledigheterna ska förverkligas ska praxis vid avlösarservice utvecklas. Kommunerna blir skyldiga att vid behov även ordna träning och kompletterande utbildning samt undersökningar av hälsa och välbefinnande för närståendevårdarna.

Minimiarvodet för familjevård höjs till minst 775 euro per månad. Familjevårdarna ska också ha rätt till minst två lediga dygn per månad. För närvarande har de rätt till minst en ledig vardag per månad.

Antalet personer som vårdas i familjevård får enligt förslaget vara högst sex, om det på vårdstället bor minst två vårdare som uppfyller behörighetskraven. En person som är familjevårdare på heltid ska enligt förslaget ha rätt till en undersökning av hälsa och välbefinnande vartannat år. Familjevårdare som inte är det på heltid ska ha rätt till undersökning vid behov.

Ändringar som görs i avtal om närståendevård, vård- och serviceplaner och uppdragsavtal som ingåtts med familjevårdare förutsätter inte att avtalen ska sägas upp. Avtalen ska ses över så att de motsvarar den nya lagstiftningen. Nödvändiga ändringar av stödet för närståendevård ska göras före 31.3.2017 och av familjevården före 31.12.2016.

En närståendevårdare har rätt till tjänster som stöder närståendevårdarens vårduppgift samt ledigheter från och med lagens ikraftträdande oberoende av om avtalet om närståendevård eller vård- och serviceplanen har setts över. Kommunen ska vid behov komma överens med närståendevårdaren om hur de lediga dagarna kan användas retroaktivt.

Regeringen föreslog att de lagar som gäller saken stadfästs och republikens president stadfäste lagarna onsdagen den 29 juni. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016 med undantag av bestämmelsen om träning för närståendevårdare som tillämpas från och med 1.1.2018.

Ytterligare information

Erkki Papunen, jurist, SHM, tfn 0295 163 298, [email protected]

Tillbaka till toppen