Hoppa till innehåll
Media

De som fått statsunderstöd för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen gavs anvisningar om användningen av understödet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2019 14.45
Pressmeddelande 47/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar om användningen av det statsunderstöd som beviljats för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen. Ministeriet meddelade anvisningarna i egenskap av statsbidragsmyndighet.

Riksdagens talmanskonferens har konstaterat att riksdagen inte längre har några förutsättningar att behandla landskaps- och vårdreformen, utan att reformen förfaller i sin helhet till följd av att statsminister Juha Sipiläs regering lämnade sin avskedsansökan den 8 mars 2019. Det arbete som gäller reformen inriktas därför på att avsluta den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen, att dokumentera det arbete som utförts, att rapportera om understöd som använts samt att kontrollerat avsluta annat förberedande arbete som har ett direkt samband med reformen.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen för 2018–2019 till ett sammanlagt belopp av 2 570 000 euro, som fördelats så att understödsmottagarna fått cirka 143 000 euro var i understöd. Enligt de beslut om statsunderstöd som ministeriet har fattat har understödet fått användas endast för kostnaderna för avlöning av en samordnare för social- och hälsovårdsreformen och för omkostnaderna för samordnarens arbete. Efter att reformen förföll är det inte möjligt att fortsätta den verksamhet med samordnare för social- och hälsovårdsreformen som avses i det ursprungliga understödsbeslutet.

Understöd som har beviljats för anställning av en samordnare för social- och hälsovårdsreformen kan användas under den tid det tar att på tillbörligt sätt avsluta de åtgärder som följer det i understödsbeslutet angivna användningsändamålet, dock högst till den 31 december 2019. Godtagbara kostnader är motiverade och skäliga kostnader som orsakas direkt av samordnarens anställningsförhållande samt andra kostnader som orsakas av verksamheten och som är motiverade och skäliga med tanke på avslutandet av de regionala förberedelserna.

De som har mottagit understöd ska ge in en utredning om användningen av understödet till Regionsförvaltningsverket i Sydvästra Finland senast inom sex månader från det att samordnarens anställning upphörde.

Anvisningar om användningen av statsunderstöd som beviljats för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen

Ytterligare information:

Sinikka Salo, förändringsledare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 723, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Kalle Tervo, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 045, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 290, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Uppdaterad 27.3.2019 kl. 11.50: Den svenskspråkiga bilagan har lagts till efter att översättningen blev klar.

 

Tillbaka till toppen