Hoppa till innehåll
Media

Fortfarande få kvinnor i högsta företagsledningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2020 9.02 | Publicerad på svenska 15.4.2020 kl. 15.19
Pressmeddelande 95/2020

Kvinnornas andel av företagens högsta ledning har stigit, men det finns fortfarande väldigt få kvinnor bland de verkställande direktörerna och styrelseordförandena. Det fanns tio kvinnliga vd:ar för börsbolag och statsägda bolag 2018. Detta framgår i en utredning som social- och hälsovårdsministeriet beställt av Statistikcentralen.

Idag offentliggörs utredningen Kvinnor och män i den högsta företagsledningen, som granskar kvinnornas och männens andel av den högsta ledningen för börsnoterade bolag, statligt ägda bolag och de största onoterade bolagen 2018. Utredningen fokuserar på styrelsemedlemmar, ordförande och verkställande direktörer.

Könsfördelningen studeras utifrån ålder, utbildningsnivå, utbildningsområde, familjeförhållanden, bolagets bransch, de börsnoterade bolagens marknadsvärde, statens ägande, mängden personal och de onoterade bolagens omsättning.

Flest kvinnor i ledningen för statsägda bolag

Kvinnornas andel av de verkställande direktörerna för börsnoterade bolag var 8 procent, för statsägda bolag 16 procent och för onoterade bolag 13 procent.

Andelen kvinnliga styrelseordförande var likaså störst bland de statsägda bolagen (20 procent) och minst bland börsbolagen (5 procent). I de onoterade bolagen var ca 10 procent av styrelseordförandena kvinnor.

Kvinnornas andel av styrelseposterna har vuxit i alla bolagstyper sedan 2007. År 2018 var 29 procent av börsbolagens styrelsemedlemmar kvinnor, medan motsvarande andel var 19 procent i de onoterade bolagen och 41 procent i de statsägda bolagen.

Av börsbolagens styrelsemedlemmar var kvinnornas andel störst i bolagen med högst marknadsvärde, där kvinnor höll en dryg tredjedel av styrelseplatserna. Kvinnornas andel var minst i börsbolagen med minst marknadsvärde, 24 procent.

Kvinnor som arbetar inom den högsta företagsledningen är yngre och högre utbildade än männen

De manliga styrelsemedlemmarna i börsnoterade bolag var äldre än under tidigare år då detta följts upp. Även de kvinnliga styrelseledamöterna var en aning äldre, men av kvinnorna var nästan en tredjedel under 50 år. Bland styrelsemedlemmarna i de statsägda bolagen var kvinnornas relativa andel störst i åldersgruppen 30–39 år och minst i gruppen över 60 år.

I alla bolagstyper hade de manliga styrelsemedlemmarna oftare barn än de kvinnliga.

Av kvinnorna i börsbolagens styrelser hade 90 procent avlagt minst högre högskoleexamen. Motsvarande andel bland männen var 77 procent. Av alla styrelsemedlemmar i statsägda bolag hade 90 procent avlagt minst högre högskoleexamen. Kvinnorna hade oftare licentiat- eller doktorsexamen än männen.

Aktiva åtgärder behövs för att öka jämställdheten

För att könsbalansen i den högsta företagsledningen ska bli jämnare krävs aktiva åtgärder för att öka jämställdheten. Sedan 2004 har det till exempel funnit numeriska mål för andelen kvinnor och män i de statsägda bolagens styrelser, och detta målinriktade arbete har gett resultat.

I alla bolagstyper är kvinnornas andel av styrelsemedlemmarna större än 2007, då uppföljningen inleddes. I de statsägda bolagen var andelen kvinnliga styrelsemedlemmar i genomsnitt 41 procent 2018. Andelen har emellertid varierat under årens lopp och jämställdhetsmålen har inte alltid uppnåtts.

Utredningen är en fortsättning på social- och hälsovårdsministeriets projekt för jämställdhet i chefskarriären (Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen, TASURI) som skapade en bas för att etablera könsuppdelad statistik om den högsta företagsledningen.

Ytterligare information:

Laura Lipasti, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 029 551 3041, [email protected]
Marjut Pietiläinen, specialforskare, Statistikcentralen, tfn 029 551 2798, [email protected]
Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3205, [email protected]

Tillbaka till toppen