Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Saarikko: Barn ska höras inom vård utom hemmet

Social- och hälsovårdsministeriet
20.9.2018 11.30
Pressmeddelande 129/2018

Varje barn har rätt till en trygg barndom och ungdom. Denna rättighet har även de cirka 18 000 barn som placerats utom hemmet. Under de senaste veckorna har det diskuterats mycket om hur barns och ungdomars vardag är inom barnskyddets anstaltsvård, särskilt på skolhem.

”Även om barnskyddet redan har utvecklats omfattande under denna regeringsperiod och det förebyggande arbetet har ökats, krävs dock fortfarande att övervakningen och styrningen av barnskyddet stärks. Ännu i höst kommer en ny bestämmelse att fogas till barnskyddslagen, enligt vilken tillsynsmyndigheterna ska höra barn vid inspektionsbesök som gäller vård utom hemmet”, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

Genom lagändringen stärks även i övrigt rättsskydd, gott bemötande och omsorg i fråga om barnet. Enligt lagändringen är barnskyddsanstalter skyldiga att göra upp en allmän plan om god vård av barnet. Endast personer som utbildats för uppgiften får fatta beslut om begränsningar. Efter att en begränsning tillämpats ska detta gås igenom med barnet, hans eller hennes klientplan granskas och barnet informeras om möjligheterna att söka ändring eller göra anmälan. Begränsningen får inte användas för att straffa barnet och den får aldrig vara sådan att den undertrycker, kränker eller förödmjukar barnet.

Övervakningen av vård utom hemmet stärks genom mer personal och en ny tillsynsmodell

”Resurserna för övervakningen har visat sig vara små. För att tillsyns- och styrmyndigheterna inom vård utom hemmet ska kunna stärka övervakningen föreslås det i budgetpropositionen för 2019 att mer personal anställs. Övervakningen av vård utom hemmet fastställs också som den centrala uppgiften för tillsynsmyndigheterna och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården år 2019.”

”För att stärka övervakningen av vård utom hemmet har en ny modell, som främjar hörande av barn och deras delaktighet, utvecklats i ett omfattande samarbete mellan olika aktörer. Modellen genomförs redan i nio landskap.  Övervakning av enskilda barn har främjats bland annat genom att forskningsrön producerats och verktyg för socialarbetare tagits fram. Kvalitetskriterier för vård utom hemmet färdigställs under hösten 2018, och de inkluderas i kvalitetsrekommendationen för barnskyddet som en del av denna. Utöver dessa inleds ett forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar barnets hörande och delaktighet.”

Ytterligare information

Marjo Malja, socialråd, tfn 02951 63581
Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63596
Kari Ilmonen, direktör, tfn 02951 63299

Tillbaka till toppen