Hoppa till innehåll
Media

Många ändringar i narkotikalagen - ska bli lättare att få tillstånd för smärtstillande läkemedel i humanitära krissituationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2022 11.53
Pressmeddelande 122/2022
Kuva: Tuulikki Holopainen

Republikens president har stadfäst ändringarna i narkotikalagen och lagen om elektroniska recept. Syftet med ändringarna är att förtydliga tillståndsförfarandena i fråga om de smärtstillande läkemedel som används i humanitära krissituationer. I propositionen föreslås också att man ska förbjuda sådana växtpulver, växtgranulat och växtpreparat som innehåller DMT och som används i drogsyfte.

När det gäller läkemedelspreparat som innehåller sådana ämnen som har klassificerats som narkotika endast i Finland och där risken för missbruk med tanke på ämnets omfattande medicinska användning kan anses som liten föreslås det att det i fortsättningen inte ska krävas import- och exporttillstånd. Syftet med detta är att tillgången till läkemedel och övervakningen av dem ska vara i balans. 

Hittills har växtpreparat, växtpulver och växtlösningar som innehåller DMT, dvs. dimetyltryptamin, inte entydigt kunnat anses som narkotika enligt lagen, även om de på grund av sina effekter används på samma sätt som narkotika. Genom lagändringen kan man hindra preparatens inträde på marknaden. Till Finland har det till exempel importerats rotbark från växten Mimosa hostilis, som innehåller DMT. 

Också lagen om elektroniska recept ändras. Genom ändringarna förbättras skyddet av personuppgifter i den tillsynsverksamhet där narkotikalagen tillämpas. Även i narkotikalagen föreslås preciseringar gällande behandlingen av personuppgifter.  

Lagändringarna träder i kraft den 13 juni 2022. På remiss är nu också en annan regeringsproposition som hänför sig till narkotikalagen och som syftar till att förtydliga reglerna om odling och växtförädling av hampa. 

Mer information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 713, [email protected]fi
 

Tillbaka till toppen