Hoppa till innehåll
Media

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av patientförsäkringslagen och vissa arbetspensionslagar på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2020 16.10
Nyhet

Syftet med ändringarna är att förtydliga den skadelidandes ställning vid utbetalningen av ersättningar och förenkla förfarandena mellan försäkringsanstalterna.

Social- och hälsovårdsministeriet sände den 12 maj 2020 ett utkast till regeringens proposition för utlåtande med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa arbetspensionslagar.

Syftet med ändringarna är att de ersättningar för inkomstbortfall som betalas ur patientförsäkringen ska bli sekundära ur ersättningstagarens synvinkel i förhållande till förmånerna enligt arbetspensionslagarna. Ändringarna förtydligar den skadelidandes ställning vid betalningen av samordnade ersättningar och förenklar förfarandena mellan de försäkringsanstalter som har hand om förmånerna. 

Företräde för ersättningar för inkomstbortfall som betalas ur patientförsäkringen slopas helt i fråga om familje- och ålderspensioner. Däremot förblir patientförsäkringen fortfarande den primära finansiären när det gäller invalidpension och arbetspensionsförmåner under rehabiliteringstiden. Pensionsanstalten ska ha rätt att av Patientförsäkringscentralen få tillbaka den förmån som den betalat. 

Utkastet till regeringens proposition innehåller dessutom vissa lagtekniska eller andra mindre precisering-ar i patientförsäkringslagen som träder i kraft den 1 januari 2021 och i lagen om Patientförsäkringscentralen. 

Dessutom föreslås det i propositionen att giltighetstiden för lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete förlängs till utgången av 2022. 

Lagändringarna som görs nu avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Remissvaren ska lämnas in senast den 12 juni 2020. 

Ytterligare information:

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63546

Tillbaka till toppen