Hoppa till innehåll
Media

Sammandrag av remissvar: mobilapplikation skulle vara till nytta för spårning av smittkedjor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2020 10.48
Pressmeddelande 115/2020

Det anses motiverat att utveckla en mobilapplikation som stöd för spårning av smittkedjor av coronaviruset. Detta framgår av remissvaren gällande social- och hälsovårdsministeriets proposition om framstegen för utveckling av mobilapplikationen.

Statsminister Sanna Marins regering fastställde den 22 april 2020 att beredningen av ibruktagandet av en mobilapplikation fortsätter. Ett villkor för ibruktagandet är att den tekniska lösningen och verksamhetsmodellen baserar sig på frivillighet och respekterar integritetsskyddet.

Social- och hälsovårdsministeriets framstegsproposition gällande ibruktagandet av en mobilapplikation för spårning av coronavirussmittor i Finland var ute på remiss mellan den 28 april och den 5 maj 2020. Det kom in sammanlagt 68 remissvar. Två tredjedelar av respondenterna ansåg att förslaget är ändamålsenligt eller huvudsakligen ändamålsenligt.

Respondenterna bedömde att applikationen skulle vara till nytta för att spåra smittor. Å andra sidan efterlystes en bedömning av konsekvenserna och belägg för applikationens fördelar med tanke på hälso- och sjukvårdens verksamhet och människors hälsa och välbefinnande.

I svaren bedömdes att man i framstegsproposition huvudsakligen har beaktat aspekter som rör personuppgifter och integritetsskyddet. De behov av ändringar i lagstiftningen som identifierats i propositionen bedömdes till stor del vara tillräckliga. Lagstiftningsbehoven preciseras i takt med att beredningen framskrider.

I remissvaren framfördes en oro över huruvida människor kommer att godkänna att applikationen används för att spåra närkontakter och personer som eventuellt utsatts för coronaviruset.

En del respondenter ansåg att tidsplanen för den fortsatta beredningen är utmanande. En smidig projektorganisation, olika aktörers deltagande och öppenhet bedömdes förbättra möjligheterna för ett framgångsrikt projekt.

Social- och hälsovårdsministeriet beaktar remissvaren i det beredningsarbete som hänför sig till ibruktagandet av mobilapplikationen och vid utarbetandet av lagstiftningsförslag.

Följande steg i beredningen: lagstiftningsarbete, precisering av verksamhetsmodellen och teknisk specifikation

Spårningslösningar utvecklas som bäst i flera EU-medlemsstater. Det betyder att man i Finland kan följa det internationella utvecklingsarbetet och stödja sig på andra länders erfarenheter gällande både fördelar och utmaningar med lösningarna. Vid utvecklingen av applikationen strävar man efter interoperabilitet inom EU, antingen för hela applikationen eller för delar av den.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett Institutet för hälsa och välfärd i uppdrag att ansvara för genomförandet av utvecklingen av applikationen. Detta omfattar bland annat planering av mobilapplikationens funktionalitet, tekniskt genomförande och upphandling av applikationshelheten.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av den lagstiftning som krävs för att applikationen ska kunna tas i bruk och för det internationella samarbetet i anslutning till utvecklingen av applikationen. Ministeriet tillsätter arbetsgrupper för detta ändamål.

Tidsplanen för ändringarna i lagstiftningen har en betydande inverkan på tidsplanen för färdigställandet av applikationen och pilotförsöken kring den. Den uppskattade tidsplanen för ibruktagandet av applikationen är i slutet av sommaren 2020, men tidsplanen preciseras när beredningen framskrider.

Ytterligare information

Minna Saario, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen