Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vid samrådsmötet om familjeledighetsreformen betonade barn- och familjeorganisationerna vikten av att beakta barnets bästa och att det finns många olika slags familjer

Social- och hälsovårdsministeriet
22.10.2019 11.58 | Publicerad på svenska 28.10.2019 kl. 12.44
Nyhet

Barn- och familjeorganisationerna framförde sina önskemål om familjeledighetsreformen för social - och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen vid samrådsmötet den 22 oktober. Organisationerna betonade att barnets bästa bör tillgodoses oberoende av hurdan barnets familj är. Organisationerna underströk att man i samband med familjeledighetsreformen bör behandla olika familjer lika.

Det fanns också stora skillnader i organisationernas åsikter till exempel om hur strikt lagstiftningen borde styra familjernas val när det gäller vården av barnen. I anförandena lyfte man bland annat fram familjeledigheternas längd i familjer med en vuxen, de skilda pappornas ställning, beaktandet av alla föräldrar i regnbågsfamiljer, en flexiblare fördelning av ledigheterna mellan föräldrarna, möjligheten till deltidsarbete eller studier under familjeledigheten, förkortandet av hemvårdsstödet, säkerställandet av en högklassig småbarnspedagogik, adoptivföräldrarnas rätt till vårdledighet, miniminivån för föräldradagpenningen, den kraftigt sjunkande nativiteten samt far- och morföräldrarnas möjlighet till familjeledighet.

En del av organisationerna uttryckte sin besvikelse över att barn- och familjeorganisationerna inte deltar i den inofficiella trepartsarbetsgrupp som bereder familjeledighetsreformen. Reformen av familjeledigheterna bereds tillsammans med arbetsmarknadsparterna, eftersom kostnaderna för familjeledigheterna täcks med arbetsgivarnas, arbetstagarnas och statens avgifter. Arbetet utgår dock från barn- och familjeorganisationernas sakkunskap om barns och familjers välbefinnande. Det ska också göras en noggrann bedömning av reformens konsekvenser för barnen.

Minister Pekonen betonade att den information som organisationerna producerar är viktig vid beredningen av familjeledighetsreformen. Detta är inte det enda samrådet, utan organisationerna ska höras också i ett senare skede under beredningen av reformen. Den inofficiella arbetsgruppen bereder till en början en ram för reformen. Utifrån den fortsätter diskussionerna med barn- och familjeorganisationerna.

”Jag lovar att barn- och familjeorganisationerna ska inkluderas i arbetet. Vårt gemensamma mål är att reformera systemet med familjeledigheterna så att det blir mer jämlikt och flexibelt och så att det så väl som möjligt tjänar olika familjer i olika livssituationer”, betonade minister Pekonen.

Vid samrådet hölls anföranden av

 • Nätverket för stjärnfamiljer
 • Regnbågsfamiljer rf
 • Barnfamiljernas Intresseorganisation rf
 • Isät lasten asialla ry och Lasten oikeudet ry
 • Mothers in Business MiB ry
 • Finlands Föräldraförbund rf
 • Rädda Barnen rf
 • Centralförbundet för Barnskydd
 • Mannerheims Barnskyddsförbund
 • Befolkningsförbundet
 • Löntagarnas forskningsinstitut
 • Kommunförbundet
 • Institutet för hälsa och välfärd
 • barnombudsman Elina Pekkarinen

Vad är familjeledighetsreformen?

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en reform av familjeledigheterna i enlighet med regeringsprogrammet. Avsikten är att reformen ska träda i kraft tidigast år 2021.

Målet för reformen är att

 • familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna,
 • jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas och
 • Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska.

Familjernas valmöjligheter och möjligheter till flexibilitet i fråga om familjeledigheterna ska ökas.

Reformen bereds i första hand som tjänsteuppdrag i en inofficiell beredningsgrupp på trepartsbasis. Organisationer som arbetar för barns och familjers väl och aktörer som arbetar för jämställdhet och jämlikhet kommer att höras vid beredningen av reformen.

Reform av familheledigheterna

Ytterligare information

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]

Tillbaka till toppen