Hoppa till innehåll
Media

Lagtolkningen om utlämnande av uppgifter preciseras genom anvisningar

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2018 15.24 | Publicerad på svenska 9.11.2018 kl. 13.10
Pressmeddelande 165/2018

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och inrikesminister Kai Mykkänen har diskuterat myndigheternas utbyte av uppgifter. Diskussionen handlade om informationsutbytet mellan polisen och hälso- och sjukvården, i synnerhet i fall där personal inom hälso- och sjukvården i sitt arbete får sådan information om en patient som kan ge anledning att anta att personen är till fara för andra människor. Den ofärdiga beredningen har behandlats i offentligheten och mycket felaktig information om ärendet har spridits.

Bestämmelser om överlåtande av hälsouppgifter ingår i lagen om patientens ställning och rättigheter, en lag som beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Denna lag ändrades 2015. Enligt den gällande lagen får en anställd inom hälso- och sjukvården anmäla till polisen uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om det finns orsak att misstänka att någon löper risk att utsättas för våld.

Oberoende av lagändringen varierar förfarandet för denna typ av anmälningar mellan olika organisationer och mellan olika delar av landet. För att förfarandet ska blir tydligare bereder nu social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet anvisningar åt kommunerna och polisen om hur lagen ska tillämpas. Dataombudsmannen kommer att involveras i detta arbete. Under beredningen får yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och poliser uttala sig. Målet är att anvisningarna ska kunna sändas till kommunerna och polisen under våren.

”Det är alltid besvärligt om det inte är entydigt hur en lag ska tolkas. Jag förstår att de anställda inom hälso- och sjukvården ska iaktta försiktighetsprincipen när det gäller patientuppgifter. Det är en del av deras yrkesetik. Nu är det väsentliga att de möjligheter som den gällande lagen erbjuder tas i bruk i hela landet på det sätt som avsågs när lagen ändrades”, säger minister Saarikko.

Debatten i offentligheten har handlat om ett halvfärdigt förslag som ministrarna ännu inte tagit ställning till. Beredningens syfte har inte i något skede varit att ge polisen tillgång till konfidentiella patientjournaler. Däremot är syftet att säkerställa att anställda inom hälsovården utan hinder av sekretessbestämmelser kan anmäla till polisen om personer som kan vara farliga.

”Vårt gemensamma mål är att förbättra säkerheten utan att den konfidentiella hanteringen av hälsouppgifter riskeras. Polisen och hälso- och sjukvården har redan nu ett fungerande samarbete om till exempel ärenden som rör körkort och vapenlicenser”, påminner minister Mykkänen.

Behovet av att ändra på lagstiftningen utreds också och en arbetsgrupp ska tillsättas för detta ändamål. Eftersom beredningen av en eventuell ny lag fortfarande kräver mycket arbete kommer inga lagändringar att lämnas till riksdagen under denna regeringsperiod.

Ytterligare information

Heidi Lempiö, regeringssekreterare, inrikesministeriet, tfn 0295 488 695, [email protected]
Markku Tervahauta, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 167, [email protected]

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 8.11.

Tillbaka till toppen