Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Hälsoskyddsmyndigheterna måste förbereda sig för coronaviruset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2020 15.23 | Publicerad på svenska 11.3.2020 kl. 17.21
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna, tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet, regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) anvisningar om hur man ska förbereda sig för coronaviruset. Syftet med denna anvisning är att säkerställa hälsoskyddsmyndigheternas beredskap på coro-naviruset i hela landet.

Hälsoskyddsmyndigheterna ska bland annat erbjuda handledning och rådgivning som hänför sig till hälsoskydd. Det gäller också förebyggande av en epidemi orsakad av det nya coronaviruset och åtgärder under en eventuell epidemi.

Att säkerställa en god hygien är av största vikt för att förebygga coronavirusinfektioner.

Hälsoskyddsmyndigheten följer situationen och ger råd

Anvisningarna medför inga nya skyldigheter för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, eftersom beredskapen baserar sig på gällande lagstiftning, det vill säga hälsoskyddslagen. Det är viktigt att hälsoskyddsmyndigheten tar hänsyn till en eventuell infektionsepidemi vid tillsynen i enlighet med hälsoskyddslagen och är beredd och följer hur situationen utvecklas.

Trots att de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna inte har en roll som fastställts i lagen om smittsamma sjukdomar, har de till uppgift att säkerställa och övervaka hygienpraxis. Dessutom är myndigheterna experter på miljö- och hälsoskydd inom det förebyggande folkhälsoarbetet. När det gäller det nya coronaviruset stöder hälsoskyddsmyndigheterna hanteringen av situationen genom sin egen tillsyn och expertis.

Det nya coronaviruset sprids i huvudsak via droppsmitta och i nära kontakt, men det finns ännu inga exakta uppgifter om på vilka alla sätt viruset sprids.

Anvisningar om bland annat hygien och städning i ljuset av nuvarande kunskap

Enligt nuvarande uppskattningar förstörs det nya coronaviruset lätt i ogynnsamma förhållanden. Vanliga rengörings- och desinfektionsmedel, såsom klor, är effektiva mot viruset.  Viruset tål dåligt höga temperaturer, högt eller lågt pH och solljus.

På basis av den kunskap som samlats in i epidemiområdena smittar det nya coronaviruset särskilt väl i slutna utrymmen där många människor befunnit sig samtidigt. Enligt aktuella uppgifter sprids viruset i synnerhet som droppsmitta. Om fall av covid-19 har konstaterats i området, kan det finnas en ökad risk för spridning av sjukdomen vid publikevenemang.

Också i Finland bör till exempel arrangörer av offentliga evenemang beakta eventuella risker för smittsamma sjukdomar och bekämpningen av dem.

Det är möjligt att skydda sig mot det nya coronaviruset på samma sätt som mot andra luftvägsinfektioner. Det är viktigt att se till att man har en god handhygien och att man hostar på rätt sätt. Andningsskydd gör ingen nytta om personen inte själv har symtom av luftvägsinfektion.

Enligt nuvarande uppgifter är risken för att coronaviruset sprids via dricksvatten mycket liten. Det är osannolikt att råvatten kontamineras av viruset genom avloppsvatten eller direkt via avföring eller upphostningar. 

Om coronavirus hamnar i vattenverkets råvatten, kommer vattenbehandling, särskilt desinficering med klor, UV-ljus och/eller ozon sannolikt att förstöra viruset effektivt. Anvisningarna baserar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) anvisningar.

Kommuninfo 2/2020 kompletterar de anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet gett den 4 mars till kommuner, samkommuner, sjukvårdsdistrikt och regionförvaltningsmyndigheter om beredskap för coronavirus (Kommuninfo 1/2020). Anvisningarna uppdateras vid behov när situationen förändras.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63311

Tillbaka till toppen