Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården år 2018

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2017 11.06
Nyhet

Vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård höjs på grund av indexjustering från och med 1.1.2018.

Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till närståendevårdare bestäms i 5 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt lagens 6 § justeras vårdarvodena varje kalen-derår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Den lönekoefficient som fastställts för år 2017 är 1,389 och den som fastställts för år 2018 är 1,391.

Fr.o.m. 1.1.2018 är vårdarvodets minimibelopp 392,57 euro i månaden. Det lägsta beloppet på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod är 785,14 per månad.
Lönekoefficienterna och beloppet på de lägsta vårdarvodena 2006–2018 framgår av bifogad tabell.

Vårdarvodets belopp justeras fr.o.m. 1.1.2018 även i fråga om sådana vårdarvoden som har avtalats att vara högre eller lägre än det lägsta arvodebeloppet och som baserar sig på ett avtal om närståendevård som varit i kraft innan arvodet justerades. Den lönekoefficient som fastställts för år 2018 innebär att vårdarvodena höjs med cirka 0,14 procent jämfört med 2017.

Avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro har från och med 1.8.2011 enligt 4 a § i lagen om stöd för närståendevård kunnat ordnas genom ett uppdragsavtal, som kommunen ingår med en avlösare. Kommunen beslutar om storleken av vårdarvodet. Höjningen av vårdarvodena med cirka 0,14 procent som görs från och med 1.1.2018 gäller även arvodena för avlösarservice som ordnas som stöd för närståendevård.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Riitta Saksanen, tfn. 0295 163 680, [email protected]
Konsultativ tjänsteman Anne-Mari Raassina, tfn.  0295 163 405, [email protected] (Från och med 1.1.2018)

Tillbaka till toppen