Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården år 2017

Social- och hälsovårdsministeriet
23.11.2016 13.08
Nyhet

Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till närståendevårdare bestäms i 5 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt lagens 6 § justeras vårdarvodena varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Den lönekoefficient som fastställts för år 2016 är 1,373 och den som fastställts för år 2017 är 1,389.

Fr.o.m. 1.1.2017 är vårdarvodets minimibelopp 392,00 euro i månaden. Det lägsta beloppet på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod är 784,01 per månad.

Lönekoefficienterna och beloppet på de lägsta vårdarvodena 2006–2017 framgår av bifogad tabell.

Vårdarvodets belopp justeras fr.o.m. 1.1.2017 även i fråga om sådana vårdarvoden som har avtalats att vara högre eller lägre än det lägsta arvodebeloppet och som baserar sig på ett avtal om närståendevård som varit i kraft innan arvodet justerades. Den lönekoefficient som fastställts för år 2017 innebär att vårdarvodena höjs med cirka 1,17 procent jämfört med 2016.

Avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro har från och med 1.8.2011 enligt 4 a § i lagen om stöd för närståendevård kunnat ordnas genom ett uppdragsavtal, som kommunen ingår med en avlösare. Kommunen beslutar om storleken av vårdarvodet. Höjningen av vårdarvodena med cirka 1,17 procent som görs från och med 1.1.2017 gäller även arvodena för avlösarservice som ordnas som stöd för närståendevård.

Läs hela kommuninfo

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Anne-Mari Raassina, tfn.  0295 163 405
[email protected]

Tillbaka till toppen