Hoppa till innehåll
Media

Kommunen kan tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke brådskande vård och inledande av bedömningar av servicebehovet inom socialvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2020 18.32
Pressmeddelande

Kommunerna har beviljats rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och inledande av bedömningar av servicebehovet inom socialvården. Denna rätt har beviljats med stöd av beredskapslagen, och avsikten är att rätten ska förlängas till och med den 13 maj.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 6 april 2020. Det har gjorts vissa preciseringar i förordningen, särskilt i fråga om socialvården.

Slopandet av tidsfristerna för icke brådskande vård får inte äventyra hälsan

Kommunen kan avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande vård, om det är nödvändigt för att ordna brådskande vård. Slopandet av tidsfristerna för icke brådskande vård får dock inte äventyra patientens hälsa.

En bedömning av vårdbehovet ska göras på samma sätt som tidigare.

Bedömningen av servicebehovet inom socialvården kan inte frångås helt, men tidsfristen för inledande av bedömningen kan vid behov överskridas

Alla som vistas i en kommun har rätt att i brådskande fall få socialservice som baserar sig på hans eller hennes individuella behov, och därför bör alltid behovet av brådskande hjälp bedömas omedelbart. Rätten till nödvändig omsorg och försörjning och tillräcklig socialservice får inte äventyras. Denna rätt kvarstår även om det beviljas flexibilitet i fråga om tidsfristen för bedömning av servicebehovet.

Under undantagsförhållanden kan kommunen skjuta upp den fastställda tidsfristen på sju vardagar när det gäller bedömning av servicebehovet för personer över 75 år eller personer som får vårdbidrag med högsta belopp.

Bedömningen av servicebehovet ska dock fortfarande påbörjas utan dröjsmål och slutföras utan ogrundat dröjsmål. Bedömningen av servicebehovet hos barn som behöver särskilt stöd ska fortfarande inledas senast inom sju dagar. 

Slopandet av tidsfristen för inledande av bedömning av servicebehovet gäller inte de tidsfrister som föreskrivs i barnskyddslagen och handikappservicelagen. Även servicebehovet hos andra personer som behöver särskilt skydd och äldre personer ska alltid bedömas tillräckligt snabbt, eftersom personerna inte alltid själva förmår söka hjälp när de behöver det.

Ytterligare information

Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295 163 384 (hälso- och sjukvård)
Jaana Huhta, regeringsråd, tfn 0295 163 407 (socialvård)

Tillbaka till toppen