Hoppa till innehåll
Media

Kommunens handlingsfrihet ökar vid tillsynen över hälsoskyddet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2016 12.56
Pressmeddelande 116

Regeringen vill minska den kommunala hälsoskyddsmyndighetens skyldigheter som gäller planering och anmälningsförfarande i samband med tillsynen över miljöhälsan. Detta skulle förbättra kommunernas möjligheter att rikta tillsynens resurser bättre dit där de mest behövs för att förebygga lokala hälsorisker. Den föreslagna ändringen av hälsoskyddslagen anknyter till det som skrivits in i regeringsprogrammet om att minska kommunernas kostnader. Lagändringen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Verksamhetsidkarens eget ansvar för verksamhetens hälsoeffekter ökar i fortsättningen. Verksamhetsidkaren ska identifiera riskerna och följa upp de faktorer som påverkar dessa. Enligt förslaget ska egenkontrollen ökas för att förhindra att sanitära olägenheter uppstår. Verksamhetsidkaren ska dock fortfarande göra en anmälan till myndigheten om sådan verksamhet som avses i lagen. Verksamhetsidkaren ska även i fortsättningen göra en anmälan 30 dygn innan verksamheten inleds. Minskningen av kommunens skyldigheter innebär enligt förslaget att den kommunala hälsomyndigheten inte längre behöver fatta beslut om alla lagstadgade anmälningar som verksamhetsidkare har gjort. Nuförtiden görs årligen ca 1 500–2 000 sådana anmälningar.

Lindringen av kommunens planeringsskyldigheter uppskattas spara ca 0,5 miljoner euro per år för kommunerna och lindringen av anmälningsförfarandet ca 0,8 miljoner euro per år.
 
Ändringen av hälsoskyddslagen förenhetligar också de definitioner som gäller övervakningen av hushållsvatten så att de motsvarar dem som finns i dricksvattendirektivet och livsmedelslagen. Social- och hälsovårdsministeriet kan i fortsättningen utfärda en förordning om tillräcklig behandling av hushållsvatten och om grunderna för regelbunden riskhantering. Störningar i vattentjänsterna, såsom epidemier som sprids med hushållsvatten, kan leda till avsevärda kostnader för kommuner, näringsliv och medborgare. När övervakningen av hushållsvatten grundar sig på riskbedömning kan man på förhand bedöma de kritiska punkterna och finna metoder för att på förhand förebygga sådana störningssituationer.  

Utöver ändringen av hälsoskyddslagen föreslår regeringen att statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet upphävs och likaså statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet.

Samtidigt ska de bestämmelser som gäller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira) tillsynsprogram och den kommunala tillsynsplanen lindras så att antalet obligatoriska uppgifter i kommunens plan minskas. Kommunen ska i fortsättningen se över planen vid behov och inte längre vart tredje år som för närvarande.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, tfn 02951 63 311, [email protected]
Raili Venäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63477, [email protected] (hushållsvatten)

Tillbaka till toppen