Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunnan toimintavapaus lisääntyy terveydensuojelun valvonnassa

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.8.2016 12.56
Tiedote 116

Hallitus haluaa karsia kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvoitteita ympäristöterveyden valvontaan liittyvässä suunnittelussa ja ilmoitusmenettelyssä. Tämä parantaisi kuntien mahdollisuutta kohdentaa valvonnan voimavaroja nykyistä paremmin sinne, missä niitä eniten tarvitaan paikallisten terveysriskien ehkäisemiseksi. Ehdotettu terveydensuojelulain muutos liittyy hallitusohjelman kirjaukseen vähentää kuntien kustannuksia. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2017.

Jatkossa toiminnanharjoittajan oma vastuu toimintansa terveysvaikutuksista lisääntyy. Toiminnanharjoittajan olisi tunnistettava riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi omavalvontaa lisättäisiin terveyshaittojen syntymisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajan on edelleen kuitenkin tehtävä ilmoitus viranomaiselle sellaisesta toiminnasta, josta laissa säädetään. Ilmoitus pitää tehdä jatkossakin 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunnan velvoitteiden karsinta tarkoittaisi sitä, ettei kunnan terveysviranomaisen tarvitsisi enää tehdä päätöksiä kaikista toiminnanharjoittajien tekemistä lakisääteisistä ilmoituksista. Tällaisia tehdään nykyisin vuosittain noin 1500–2000.

Kunnan suunnitteluvelvoitteiden keventämisen on arvioitu säästävän kunnissa noin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain ja ilmoitusmenettelyn keventämisen noin 0,8 miljoonaa euroa vuosittain.
 
Terveydensuojelulain muutos täsmentäisi myös talousveden valvontaan liittyvät määritelmät yhdenmukaisiksi juomavesidirektiivin ja elintarvikelain kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi jatkossa antaa asetuksen talousveden riittävästä käsittelystä ja säännöllisen riskinhallinnan perusteista. Vesihuollon häiriötilanteet, kuten talousveden välityksellä leviävät epidemiat, voivat aiheuttaa huomattavia kustannuksia kunnalle, elinkeinoelämälle ja kansalaisille. Kun talousveden valvonta perustuu riskinarviointiin, pystytään etukäteen arvioimaan kriittiset kohdat ja löytämään keinoja, joilla tällaiset häiriötilanteet voidaan estää ennakolta.  

Terveydensuojelulain muutoksen lisäksi hallitus esittää, että valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta kumottaisiin, samoin kuin valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista.

Samalla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) valvontaohjelmaa ja kunnallista valvontasuunnitelmaa koskevia säännöksiä kevennettäisiin siten, että pakollisia tietoja kunnan suunnitelmassa vähennettäisiin. Kunnan olisi jatkossa tarkistettava suunnitelma tarvittaessa eikä enää kolmen vuoden välein, kuten nykyään.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, p. 02951 63 311, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Raili Venäläinen, p. 02951 63477, [email protected] (talousvesi)

norminpurku
Sivun alkuun