Hoppa till innehåll
Media

Kundens ställning tryggas genom ändringar i lagen om utkomststöd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2022 13.47
Pressmeddelande 200/2022

Regeringen föreslår att lagen om utkomststöd ska ändras. Syftet med ändringarna är att förbättra kundens ställning vid ansökan om utkomststöd särskilt för de kunder som är i en utsatt ställning. 

Ansvaret för ordnande av kompletterande och förbyggande utkomststöd överförs från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023 enligt riktlinjerna i reformen av social- och hälsovården.  Folkpensionsanstalten ansvarar fortfarande för det grundläggande utkomststödet.  

I lagen föreslås bestämmelser som preciserar kundens rätt att få personlig service och sektorsövergripande service. Tjänsterna för skötseln av ärenden ska ordnas så att de är lättillgängliga och hinderfria med tanke på olika kundgruppers behov. Det föreslås också mer precisa bestämmelser om beaktandet av kundens åsikter inom socialservicen.

Dessutom ska bestämmelserna om fastställandet av utkomststödet och stödstrukturen preciseras. Det kompletterande utkomststödet ska tydligare än nu vara ett behovsprövat stöd som baserar sig på personens eller familjens särskilda behov eller förhållanden. Det förebyggande stödet ska fortfarande vara ett behovsprövat stöd och beviljas på de grunder som välfärdsområdet bestämmer. 

I lagen föreslås också bestämmelser om samarbetet mellan FPA och välfärdsområdet i utkomststödsärenden. Detta gäller bland annat situationer där grunddelen sänks. Genom ett mer effekt samarbete strävar man efter att nå de hushåll som saknar inkomster och där utkomststödet är en stor del av hushållets totala inkomster. 

I fortsättningen ska den nationella delegationen för utkomststödsärenden och de regionala delegationerna övervaka samarbetet mellan myndigheterna och framföra utvecklingsbehov. 

I propositionen föreslås inga ändringar av beloppen på utkomststödet. Det bereds dock en helhet med ytterligare förslag som kommer att innehålla de ändringar i utkomststödet som regeringen kom överens om vid budgetmanglingen. 

Utvecklandet av utkomststödet fortsätter bland annat i samband med reformen av den sociala tryggheten.  

Mer information:

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman 
Ritva Liukonen, specialsakkunnig
Katariina Rainio, jurist
[email protected]

Tillbaka till toppen