Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Under utbildningsrundan stärks kommunernas kompetens i fråga om ordnandet av handikappservice

Social- och hälsovårdsministeriet
29.1.2019 12.10 | Publicerad på svenska 29.1.2019 kl. 13.53
Pressmeddelande 14/2019

Personer med funktionsnedsättning har rätt till högklassiga tjänster som motsvarar det individuella behovet. Kommunerna svarar för ordnandet och upphandlingen av servicen. Eftersom alla kommuner inte har i tillräcklig utsträckning kunnat utnyttja sådant ordnande och sådan upphandling av servicen som är klientorienterad och flexibel ska nu handledning och utbildning ordnas för kommunerna.

Tjänsternas kvalitet, behoven av tjänster och klienternas rättigheter samt tjänstens kontinuitet är viktiga särskilt inom långvarig handikappservice, såsom boendeservice och personlig assistans. Den gällande lagstiftningen möjliggör ordnande och upphandling av service som är klientorienterad och flexibel, men möjligheterna utnyttjas inte alltid i tillräcklig utsträckning.

Funktionshinderorganisationernas medborgarinitiativ Ingen marknadsvara är under behandling i riksdagen. I initiativet uttrycks oro över att personer med funktionsnedsättning inte är parter i ärendet när kommuner fattar upphandlingsbeslut om tjänster som väsentligen påverkar deras liv.

”Varje person med funktionsnedsättning ska ha rätt och möjlighet att delta i de beslut som påverkar det egna livet. Med den utbildningsrunda som täcker hela Finland vill man etablera sådan praxis i kommunerna att detta faktiskt ska vara möjligt”, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

I vissa kommuner ordnas tjänster redan på ett innovativt sätt och på ett sådant sätt att klienten aktivt kan delta i bedömningen av servicebehovet samt planeringen, ordnandet och genomförandet av servicen, även i fråga om upphandlingen. Man vill sprida fungerande och god praxis som alla kommuner kan använda. Syftet är även att stärka förtroendet mellan klienter och de som ordnar tjänsterna.

Under utbildningsrundan hjälper man kommuner att utnyttja olika sätt att ordna service och tillämpa upphandlingslagen så att man i servicen faktiskt beaktar de individuella behoven hos personer med funktionsnedsättning.

”I upphandlingslagen betonas beaktande av kvaliteten och samråd med klienter vid uppställandet av krav på servicens innehåll. Lagen ger flera möjligheter att även beakta klienternas valfrihet som en del av konkurrensutsatta tjänster. Det är likaså viktigt att komma ihåg att lagen möjliggör även bestående vårdrelationer genom att den tillåter avtal som gäller tills vidare”, påminner arbetsminister Jari Lindström.

Utbildningen ordnas under 2019 på sex orter. Institutet för hälsa och välfärd samordnar utbildningsrundan under styrning av social- och hälsovårdsministeriet. I projektet deltar även arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Finlands Kommunförbund, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionsförvaltningsverken samt olika företrädare för funktionshinderorganisationer.

Det inledande evenemanget av utbildningsrundan ordnades i Helsingfors den 29 januari 2019.

Ytterligare information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3405

Päivi Nurmi-Koikkalainen, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7454

Elise Pekkala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3731 

Jaana Viemerö, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 050 359 2023

Annika Saarikko Jari Lindström
Tillbaka till toppen