Hoppa till innehåll
Media

Propositionen om en mobilapplikation för att effektivisera brytandet av smittkedjor för coronaviruset framskrider

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 14.04
Pressmeddelande 148/2020

Regeringen föreslår ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar i syfte att göra det möjligt att utveckla ett informationssystem för att spåra upp personer som eventuellt exponerats för coronaviruset. Informationssystemet ska bestå av en mobilapplikation och ett bakomliggande system och dess syfte är att stödja hanteringen av coronaepidemin.

I enlighet med de riktlinjer som statsminister Sanna Marins regering dragit upp har man i hanteringen av coronaepidemin i Finland stegvis övergått från omfattande restriktioner till mer riktade åtgärder. Effektiv och snabb spårning av exponerade spelar en nyckelroll när man vill lätta på restriktionerna. Avsikten är att stödja regeringens strategi om att testa, spåra, isolera och behandla med en mobilapplikation som baserar sig på frivillighet och som respekterar integritetsskyddet.

Information om eventuell exponering och anvisningar ska påskynda brytandet av smittkedjor

Med hjälp av mobilapplikationen kan var och en delta i och bidra till att förhindra spridningen av coronaviruset och skydda sin egen och sina anhörigas hälsa. Det ska vara frivilligt och avgiftsfritt att ta i bruk mobilapplikationen.

Med hjälp av mobilapplikationen får också sådana personer som en person med bekräftad smitta inte känner eller inte kommer ihåg att hen skulle ha träffat information om sin eventuella exponering. Den som använder applikationen kan förmedla den information om sin eventuella exponering som hen fått via applikationen till hälso- och sjukvården och snabbt få information om hur hen ska agera. Dessutom kan hen följa sina symtom och agera på ett sätt som förhindrar spridning av smittan. Användaren får inte information om den person som bekräftats vara smittad eller om tidpunkten för en eventuell exponering.

Det blir effektivare att spåra upp exponerade och hänvisa dem till vård

Den mobilapplikation som erbjuds befolkningen stöder hälso- och sjukvårdsverksamheten och brytandet av de smittkedjor som coronaviruset orsakar. Informationssystemet kan göra det snabbare att nå dem som exponerats, och det går också snabbare att hänvisa dem till tester och vård på basis av en yrkesutbildad persons bedömning. Mobilapplikationen gör det dessutom möjligt att förmedla tillförlitlig hälsoinformation och anvisningar.

Om informationssystemet fungerar effektivt, utgör det en del av en större helhet för uppföljning av exponering för coronaviruset samt smittspårning. Det föreslagna informationssystemet räcker dock inte ensamt till för att lösa behoven att spåra och avbryta smittkedjor. Systemet ersätter inte det nuvarande spårningsarbetet vid verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården där de exponerade kontaktas. Det skulle dock göra det möjligt att få mer täckande information om eventuella exponerade.

Institutet för hälsa och välfärd får i uppgift att ta fram ett informationssystem

Institutet för hälsa och välfärd är enligt lagen om smittsamma sjukdomar nationell sakkunniginrättning för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Enligt regeringspropositionen ska Institutet för hälsa och välfärd temporärt ha som uppgift att tillhandahålla ett informationssystem som är baserat på mobil teknik. Folkpensionsanstalten ska förvalta det bakomliggande system som ingår i informationssystemet. Informationssäkerheten i informationssystemet bedöms av Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter.

Lagen ska också innehålla bestämmelser om behandlingen och skyddandet av personuppgifter i samband med användningen av informationssystemet.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft senast den 31 augusti 2020 och gälla till och med den 31 mars 2021. 

Ytterligare information

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected]
Päivi Salo, generalsekreterare, [email protected]
Minna Saario, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen