Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Information om ändringarna i barnskyddslagen 1.1.2020 och om bortföranden av barn  

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2020 15.11
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet informerar i ett kommuninfo om de barnskyddsfrågor som kommunerna har begärt att få riktlinjer om från ministeriet. Frågorna gäller de ändringar i barnskyddslagen som trädde i kraft den 1 januari 2020 och gränsöverskridande bortföranden av barn. 

Genom ändringarna av barnskyddslagen stärks rätten till gott bemötande, omsorg och tillsyn samt respekt för människovärdet för barn som placerats utom hemmet. Dessutom har man preciserat de allmänna förutsättningarna för användningen av begränsningar, så som kravet på nödvändighet och kravet på proportionalitet, och förtydligat hur de begränsande åtgärderna ska antecknas. När det gäller de begränsande åtgärderna har lagen fått en ny bestämmelse om återlämnande av barn som utan tillstånd avlägsnat sig från en anstalt. Gränsen för eftervård har höjts till 25 år. 

Tyngdpunkten i ändringarna ligger på metoder där man genom framförhållning försöker förebygga att det uppstår allvarliga situationer och att begränsande åtgärder behövs.

I kommuninfo preciseras det beslutsfattande enligt 69 a § i barnskyddslagen som gäller återlämnande och transport av barn som utan tillstånd avlägsnat sig från en barnskyddsanstalt. När ett barn ska återlämnas krävs det ett skriftligt beslut om hur transporten ska gå till och hur transporten ska arrangeras på ett säkert sätt. Beslutet kan inte överklagas, men de som saken berör ska delges beslutet. Åtgärderna ska antecknas också i barnets klienthandlingar. Institutet för hälsa och välfärd publicerar dokumentstrukturen för beslutet i Sosmet i början av januari 2021. 

Mer information och utbildningsmaterial finns på social- och hälsovårdsministeriets webbsidor:

Internationella bortföranden av barn är det fråga om då barn förs bort utan vårdnadshavarens tillstånd från barnets permanenta hemstat till utlandet eller då barn som är under 16 år inte återlämnas efter umgängestiden.   Information och anvisningar om situationer där barn har förts bort eller där barn hotas av bortförande finns här:  

Ytterligare information:

Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482, [email protected]

Tillbaka till toppen