Ändringarna i barnskyddslagen 1.1.2020

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i barnskyddslagen. På denna sida ges närmare information om ändringarna. Sidan innehåller också svar på ofta ställda frågor om ämnet.

Nu stärks de grundläggande fri- och rättigheterna för barn som inom barnskyddet placerats i vård utom hemmet

Genom ändringarna i barnskyddslagen stärks dessa barns rätt till gott bemötande, omsorg och tillsyn och till att bli bemötta på ett sätt som respekterar deras människovärde. Dessutom preciseras de allmänna förutsättningarna för bruk av begränsningar, såsom kravet på att en begränsning ska vara nödvändig och proportionell. Även kraven på antecknandet av begränsande åtgärder preciseras. Samtidigt höjs åldersgränsen för eftervård till 25 år.

Ändringarna är främst inriktade på proaktiva metoder som ska förebygga uppkomsten av utmanande situationer och behovet av begränsande åtgärder.

Det fanns information om ändringarna av barnskyddslagen även i ett pressmeddelande publicerat i december.

Ytterligare material

Innehållspublicerare

Mer information

Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163482  


Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU 0295163185