Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna betalas ersättning för merkostnader orsakade av covid 19-pandemin under hela 2022 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 14.13
Pressmeddelande 229/2022

Staten betalar ersättning till kommunerna, samkommunerna och landskapet Åland för direkta merkostnader som covid-19 pandemin orsakat dem också 2022. Bestämmelser om ersättningarna finns i en förordning som statsrådet utfärdade i dag. 

Enligt förordningen beviljas statsunderstöd i synnerhet för merkostnader som föranleds av testning, vaccination och vård. Med understödet täcks dessutom andra direkta social- och hälsovårdskostnader som hänför sig till hanteringen av pandemin, bland annat kostnader som uppkommit på grund av ökad användning av skyddsutrustning och striktare hälsosäkerhetskrav.

Understöden beviljas i första hand kommuner. I fråga om vissa understödsposter kan kommunen om den så vill överföra ansökningsrätten till en annan kommun eller en samkommun. 

Understödet bestäms på enkla kalkylmässiga grunder, understöden för slutet av året grundar sig på en beräkning 

Merkostnaderna ersätts med statsunderstödet i huvudsak på kalkylmässiga grunder. Beloppet av det verksamhetsbaserade understödet bestäms genom att antalet (t.ex. testerna) multipliceras med den enhetsersättning som fastställts av statsbidragsmyndigheten. Uppgifterna om antal utförda prestationer används i fråga om testning och vård till och med den 31 augusti 2022 och i fråga om vaccinationer till och med den 31 oktober 2022. 

Understöden för slutet av året grundar sig på en beräkning, eftersom understöden måste betalas till kommunerna och samkommunerna i sin helhet under 2022 innan ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till välfärdsområdena.

Understödets inverkan på välfärdsområdenas finansiering minimeras

Nivån på ersättningarna har dimensionerats så att de merkostnader som hanteringen av pandemin har orsakat täcks till fullt belopp.

Med tanke på social- och hälsovårdsreformen är det viktigt att de statsunderstöd som beviljas för covid-19-åtgärder motsvarar de faktiska merkostnader som covid-19 orsakat. Då snedvrider statsunderstöden inte välfärdsområdenas finansiering, som baserar sig på kommunernas kostnadsuppgifter för 2021–2022.

Statsunderstödet kan sökas från och med den 7 oktober 2022. Ansökningsmaterialet publiceras på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

Ytterligare information

Saara Leppinen, utvecklingsråd, tfn 0295 163 630, [email protected]
Jonna Salmela, jurist, tfn (växel) 0295 16001, [email protected]
Frågor om ansökan om statsunderstöd: [email protected] 

Tillbaka till toppen