Hoppa till innehåll
Media

Kommittén för social trygghet har inlett diskussionen om de problem som behöver lösas  – utkasten till de rapporter som arbetet utgår från har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 10.02 | Publicerad på svenska 12.5.2021 kl. 16.49
Pressmeddelande

Kommittén för social trygghet behandlade problemhelheterna inom socialskyddet vid sitt möte den 10 maj 2021.

Kommittén och kommitténs sektioner har gjort en sammanställning av problemen inom socialskyddet. Kommittén har nu för första gången granskat utkasten till rapporterna som en helhet.  

Problemrapporterna baserar sig på den förteckning över problem som gjordes sommaren 2020. Under hösten, vintern och våren konkretiserade sektionerna helheterna under ledning av kommittén.  Under sommaren och hösten 2021 ska presidiet för Kommittén för social trygghet samt sektionerna och deras sekretariat behandla rapporternas kontaktytor och gemensamma teman under kommitténs ledning. Avsikten är att skapa en enhetlig helhet. Kommittén och dess sektioner arbetar med rapporterna till slutet av 2021. 

- Rapporterna publiceras redan under beredningen som utkast. Att beredningen sker öppet är viktigt eftersom man strävar efter att den samhälleliga diskussionen om reformen av den sociala tryggheten ska stödja genomförandet av reformen. Rapporterna är nämligen inte färdiga, utan endast utkast, poängterar Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet. 
- Kommittén har i inledningsskedet fokuserat på problemen i socialskyddet. De noggranna beskrivningarna av problemen ger en bra grund för diskussionen om ändringsbehov och olika lösningar. Problemrapporterna omfattar således inte allting inom socialskyddet. Vårt socialskyddssystem innehåller mycket som är bra och värt att bevara, fortsätter Moisio. 

Vid mötet diskuterade kommittén bland annat förhållandet mellan de långfristiga och kortfristiga ändringarna och deras roll i reformen av den sociala tryggheten. Dessutom diskuterade man lagändringarnas förhållande till de lindrigare metoder som kan användas för att utveckla socialskyddet, som till exempel att göra ansökningsförfarandena smidigare och utveckla rådgivningen.  

Kommittén för social trygghet tackade sektionerna, presidiet och sekretariatet för deras arbete.  

Utkasten till rapporterna om problemen i socialskyddet


Komplexiteten i socialskyddet beror enligt rapporterna bland annat på att det finns så många olika förmåner, och därmed också många olika bestämningsgrunder. Även begreppen för inkomst och familj samt ansöknings- och utbetalningstiderna i de olika förmånerna skiljer sig från varandra. I rapporterna konstateras också att tjänsterna är splittrade, att det finns många utmaningar i informationsgången och att användningen av tjänsterna kan förenklas genom digitalisering. Till exempel ansökningsprocesserna är sådana tjänster som skulle kunna förenklas. 

Problemrapporten om samordningen av förvärvsarbete och socialskydd gäller bland annat förändringarna i arbetslivet, företagsverksamheten och socialskyddet, socialskyddssystemets incitament, studiestödet, förmånerna som betalas på grund av arbetsoförmåga, partiellt arbete samt frågor gällande flitfällor. I rapporten granskas förutsättningarna för att få löneinkomster eller företagsinkomster samtidigt med socialskyddsförmånerna.  

Rapporten om det yttersta skyddet, grundskyddet och boende gäller de bostadsstöd och utkomststöd som betalas för boendeutgifter och bostadsstödens effekter. Rapporten behandlar också hur det yttersta skyddet kan komplettera och ersätta grundskyddet.   

Problemrapporten om samordningen av tjänster och förmåner behandlar bland annat hur förmånerna skiljer sig från varandra när det gäller ändamål, syften och verksamhetslogik. Den tar också upp utmaningarna i socialskyddssystemet och i dess processer och verksamhet med tanke på individen och samhället. Utmaningarna handlar till exempel om att förmåns- och servicekedjorna inte fungerar och att individens och organisationernas mål och handlingar inte möts. 

Grundprinciperna och de val som görs i fråga om socialskyddet gäller samtliga problemhelheter i socialskyddet. Principerna och valen utgör helheten i den femte rapporten om socialskyddet. I rapporten beskrivs de grundläggande val som gäller förpliktelserna inom socialskyddet, nivån på socialskyddet, individens och familjernas behov samt orsaksbaseringen.  Utöver de grundläggande valen innehåller den femte rapporten även en översikt av socialskyddets historiska utveckling i Finland samt de grundläggande och mänskliga fri- och rättigheter som socialskyddet bygger på. Den innehåller också en kort översikt av den framtida befolkningsutvecklingen. 


Utmaningarna i reformen av den sociala tryggheten

I nästa skede ska kommittén för social trygghet välja de centrala problem i reformen av den sociala tryggheten som man ska sträva efter att lösa. Kommittén ska forma en ståndpunkt om varje problem som valts och beskriva målen och riktlinjerna för problemlösningen. Kommittén utgår från presidiets utkast om strukturen på ståndpunkterna. I utkastet har man sammanställt de centrala problem i socialskyddet som framgår av problemrapporterna. I samband med ståndpunkterna kan kommittén också ta ställning i andra frågor. De eventuella teman som på basis av diskussionen skulle kunna fogas till ståndpunkterna är till exempel finansieringen av socialskyddet samt barns åsikter.   

Kommitténs rapporter och ståndpunkter utgör grunden för det mellanbetänkande som färdigställs i slutet av regeringsperioden, det vill säga vägkartan för reformen av den sociala tryggheten. Kommittén börjar genomföra vägkartan under följande regeringsperiod. 

---

Kommittén för social trygghet sammanträder den 24 maj 2021 för att fortsätta arbetet med rapporterna och ståndpunkterna. Kommitténs egentliga möte hålls nästa gång den 6 september 2021. Under höstens första möte ska man bland annat diskutera finansieringen av socialskyddet.  

Bilagor (på finska):

Möteskallelse
Bilaga 1 Utkast till protokoll (22.3.2021)  
Bilaga 2 Utkast till rapport: Komplexiteten i socialskyddet  
Bilaga 3 Utkast till rapport: Samordningen av förvärvsarbete och social trygghet  
Bilaga 4 Utkast till rapport: Det yttersta skyddet, grundskyddet och boende   
Bilaga 5  Utkast till rapport: Samordningen av tjänster och förmåner  
Bilaga 6 Utkast till rapport: Val och grundläggande principer i socialskyddet   
Bilaga 7 Presidiets utkast om strukturen på ståndpunkterna  
Bilaga 8  Diapresentation

Ytterligare information: 


Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Heli Backman, avdelningschef, tfn 0295 163 668
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085
E-postadresserna har formen [email protected], med undantag för Pasi Moisio
•       Reformen av den sociala tryggheten

 


 

Tillbaka till toppen