Hoppa till innehåll
Media

Kommittén för social trygghet behandlade resten av förslagen om reformen av det nuvarande systemet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2022 13.53 | Publicerad på svenska 12.10.2022 kl. 13.47
Pressmeddelande 223
Kuvituskuva

Vid mötet den 10 oktober 2022 behandlade kommittén för social trygghet de reformförslag som gäller arbetslösheten, studier, boende och utkomststöd. Man diskuterade även hur bidragsfällorna skulle kunna minskas.

Vid kommitténs möten bereds den mellanrapport som kommer att publiceras i mars 2023. Mellanrapporten ska innehålla principerna för reformen av den sociala tryggheten och förslag om hur det nuvarande systemet kan utvecklas, som nästa regering kan ta in i sitt regeringsprogram.

Arbetslöshetsskydd, sysselsättningsfrämjande och partiell sysselsättning

Syftet med arbetslöshetsförmånerna ska även i fortsättningen vara att trygga arbetslösa arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka jobb och komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.  

Vid diskussionen om arbetslösheten lyfte man fram följande tre förslag: 

  • Tillgången och tillgängligheten till tjänster, tillhandahållandet av tjänster och förmånssystemets förutsättningar ska reformeras så, att man beaktar de brister i kompetensen som förhindrar eller kan förhindra att människor fullvärdigt kan delta i arbetsmarknaden. 
  • Man ska kartlägga problemen i anknytning till bedömningen av huruvida företagsverksamhet eller eget arbete är heltidsarbete eller bisyssla och bedöma behoven att utveckla lagstiftningen.
  • Man ska utreda ändamålsenligheten i och möjligheterna att reformera arbetsmarknadsstödet.

Studier och kompetensutveckling

Förmånssystemet ska stödja kontinuerligt lärande och främja jämlik delaktighet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de som behöver kompetensutveckling mest. 

Kommittén föreslår att det under följande valperiod ska göras en utredning om ungas sociala trygghet där man ska beakta tjänsterna och förmånerna som en helhet och inleda en totalreform av studiestödssystemet. Man ska även utreda behovet att utveckla bestämmelserna om sammanjämkningen av deltidsstudier och arbetslöshetsförmånen.  

Bidragsfällor

Vid mötet diskuterade man också bidragsfällorna i den sociala tryggheten. Det går inte att undanröja alla bidragsfällor i en nordisk välfärdsstat, men man kan minska dem och påverka var de finns i systemet. 

Med tanke på sysselsättningen borde man i första hand försöka undanröja de bidragsfällor som beror på förmånerna och inkomstklasserna eller de som påverkar sysselsättningen mer än i genomsnitt.

Kommittén föreslår att man ska sträva efter att förenkla den sociala tryggheten så, att också bestämmelserna om sammanjämkningen av förvärvsarbete och social trygghet i de olika förmånerna harmoniseras till tillämpliga delar. Bidragsfällorna kan också minskas genom att göra systemet för social trygghet mindre invecklat.

Bostadsutgifter och ersättning  

När det gäller stöden för boende föreslår kommittén en omfattande utredning av hur bostadsstödet används. Det borde utredas bland annat hur förvärvsinkomstavdraget fungerar, förhållandet mellan bostadsstödet och utkomststödet och det regionala riktandet av bostadsstödet.

Även begreppet hushåll behöver utredas med beaktande av studerande och olika boendesituationer.

Åtgärder för att minska behovet av långvarigt utkomststöd 

Kommittén för social trygghet föreslår att man fortsätter bedömningen av ändamålsenligheten med överlappningarna i grundskyddet och utkomststödet. Syftet är att minska utkomststödet roll som ett stöd som automatiskt kompletterar grundskyddet.

Kommittén föreslår att man under den kommande valperioden ska genomföra en omfattande undersökning av inbördes förhållandena mellan utkomststödet och grundskyddet och av de faktorer som bidrar till behovet av långvarigt utkomststöd i syfte att identifiera det som behöver reformeras. Personer som fått utkomststöd länge utan primära förmåner ska hänvisas effektivare till bedömning av servicebehov och till tjänster. 

Kommittén för social trygghet sammanträder nästa gång måndagen den 24 oktober 2022. Då behandlas arbetsgruppens preliminära resultat i fråga om alternativa modeller för den sociala tryggheten och riktlinjerna för kommitténs fortsatta reformarbete. 

Mer information

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228, [email protected]
Essi Rentola, andra vice ordförande för kommittén för social trygghet, avdelningschef, tfn 0295 163 155, [email protected]
Liisa Siika-aho, direktör, tredje vice ordförande för kommittén, tfn 0295 163 085, [email protected]
Anna Työrinoja, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 615, [email protected]
 

Tillbaka till toppen