Hoppa till innehåll
Media

Förslag från kommissionen om ändring av förordningen om samordning av medlemsländernas sociala trygghetssystem

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2017 13.33 | Publicerad på svenska 28.2.2017 kl. 13.08
Pressmeddelande 25/2017

Regeringen har i dag för kännedom sänt riksdagen kommissionens förslag av den 13 december 2016 om samordning av de sociala trygghetssystemen i Europeiska unionens medlemsländer.

Det handlar om modernisering av bestämmelserna om samordning av den sociala tryggheten i EU. Förordningarna om samordning av den sociala tryggheten innehåller bestämmelser om samordning av rättigheterna till social trygghet för personer som rör sig mellan olika EU-länder.

Den sociala tryggheten omfattas av medlemsstaternas nationella beslutanderätt, men då en person utnyttjar sin rörelsefrihet tryggar lagstiftningen om samordning vissa rättigheter för den personen. Sådana rättigheter är

  • likabehandling i förhållande till landets egna medborgare
  • att bara det ena landets lagstiftning ska tillämpas, dvs. överlappande förmåner och avgifter förhindras
  • att försäkringsperioder som fullgjorts i en annan medlemsstat räknas till godo och ger rätt till förmåner och
  • att förmåner i vissa situationer kan betalas ut trots villkor om boende som finns i landets egen lagstiftning.

Målet med kommissionens förslag är att underlätta arbetskraftens rörlighet och att säkerställa att rörliga arbetstagare och skattebetalare behandlas rättvist. Ett annat mål är att förbättra samarbetet mellan medlemsländernas myndigheter. Förslaget innebär en modernisering av de gällande reglerna och säkerställer att de är rättvisa, tydliga och lätta att följa. Man strävar bland annat efter att göra bestämmelserna om återkrav av felaktiga eller på felaktiga grunder betalda förmåner och avgifter effektivare. Det är inte fråga om harmonisering av de sociala trygghetssystemen, utan om samordning av dem.

Kommissionens förslag är omfattande och gäller flera grenar av det sociala trygghetssystemet. Kommissionen föreslår bland annat förtydligande av förordningens bestämmelser om hur ekonomiskt icke-aktiva personer får tillgång till det sociala trygghetssystemet och de förmåner som hör till det samt ändring av bestämmelserna om den lagstiftning som ska tillämpas på utstationerade arbetstagare, om förmåner vid långvarigt vårdbehov och om arbetslöshetsförmåner. Dessutom föreslås det att föräldraförmåner som ersätter inkomstbortfall ska behandlas som enskilda och personliga rättigheter.

En närmare konsekvensbedömning av kommissionens förslag i relation till Finlands lagstiftning om social trygghet kräver ännu mera ingående utredningar. Kommissionens förslag kan emellertid betraktas som en balanserad helhet där man strävar efter att hitta en balans mellan å ena sidan människors fria rörlighet och å andra sidan en rättvis kostnadsfördelning mellan medlemsstaterna. Genom förslaget strävar man samtidigt efter att stärka medborgarnas känsla av legitimitet när det gäller samordningen av den sociala tryggheten i EU.

Regeringens ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag är i detta skede endast preliminär och preciseras då man får mera information om förslagens innehåll och betydelse.

Ytterligare information:

Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 115, [email protected]

Fairness at the heart of Commission's proposal to update EU rules on social security coordination

Tillbaka till toppen