Hoppa till innehåll
Media

Ramförhandlingsbeslut som gäller social- och hälsovårdsministeriet
Besluten som fattats vid ramförhandlingarna förbättrar såväl social- och hälsovårdstjänsterna som läkemedelsförsörjningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2020 14.26 | Publicerad på svenska 8.4.2020 kl. 16.18
Pressmeddelande 87/2020

Enligt social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist kan man genom de beslut som regeringen fattade vid sina ramförhandlingar förbättra social- och hälsovårdstjänsterna, trygga läkemedelsförsörjningen och främja jämlikheten.

Läkemedelsförsörjningen reformeras

För genomförandet av färdplanen för läkemedelsförsörjningen reserveras 12 miljoner euro. Målet är att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen och säkerställa läkemedelssäkerheten och rådgivningen samt tjänsternas smidighet, tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. Genom bättre styrning och kunskapsbas kan man också säkerställa ett kontrollerat ibruktagande av nya läkemedel och främja en förnuftig användning av läkemedlen. Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden är en omfattande utvecklingshelhet som pågår i flera regeringsperioder.

Bindande minimidimensionering för omsorgspersonalen

I beslut som fattats vid ramförhandlingarna har man beaktat den bindande minimidimensioneringen för omsorgspersonalen för äldre och dess anslagsverkningar. Genom en bindande minimidimensionering tryggas högklassiga tjänster för klienterna inom serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvården. I praktiken betyder minimidimensioneringen att efter övergångsperioden ska enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård ha minst 0,7 anställda per klient. Samtidigt ska arbetsfördelningen mellan de anställda göras klarare bland annat i fråga om stödtjänster.

I enlighet med regeringens proposition höjs kommunernas statsandelar med 35 miljoner euro 2021–2022. Utöver den finansiering som ingick i det tidigare rambeslutet ökas statsandelarna med 137,7 miljoner euro 2023 och med 195,5 miljoner euro 2024. I anslutning till det nationella systemet för bedömning av äldre personers funktionsförmåga (RAI) anvisas Institutet för hälsa och välfärd en årlig ökning på 0,5–0,8 miljoner euro.

De merkostnader som förslaget till dimensionering av omsorgspersonalen medför finansieras med flera olika besparingar, av vilka de största är att statsandelen vid läkemedelsersättningar sänks med 60 miljoner euro och att statsandelen vid ersättningar för privat sjukvård sänks med drygt 40 miljoner euro från och med 2023. Genom digitalisering samt effektivisering av användning av köpta tjänster och konkurrensutsättning eftersträvas dessutom besparingar på sammanlagt 40 miljoner euro inom social- och hälsovården från och med 2023.

Social- och hälsovårdstjänsterna tryggas och förbättras

Utbildningen av specialister inom företagshälsovården tryggas genom en nivåförhöjning på 1,0 miljoner euro från och med 2023.

Verksamheten vid Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) utvidgas från och med 2021 till att omfatta även yrkeshögskolestuderande. En finansiering på en miljon euro anvisades för detta ändamål.

För reformen av ersättningsmodellen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har det till den det gäller det så kallade patientrörlighetsdirektivet reserverats 10 miljoner euro från och med 2023.

För tryggandet av verksamheten vid kompetenscentrumen inom det sociala området anvisas 250 000 euro för 2021 och 2022.

För social- och hälsovårdstjänster för den samiskspråkiga befolkningen anvisas ett tilläggsanslag på 82 000 euro. Tillägget behövs för åtgärder som föranleds av befolkningsåldrandet och barnskyddet medför samt för det psykosociala stödet till försoningsprocessen.

För tillsynen över och underhållet av informationssystemen inom social- och hälsovården görs en nivåförhöjning på 160 000 euro i Valviras omkostnader.

Stöd till cancercentret, neurocentret, biobankerna, genomcentret och centret för läkemedelsutveckling

Tillväxtstrategin för hälsobranschen stöds med 3 miljoner euro åren 2021-2022. I praktiken innebär detta att nationella kompetenskluster inrättas och att verksamheten utvecklas.

Tjänsterna för barn och familjer utvecklas

Barnfamiljers ställning förbättras genom att det för utveckling av tjänsterna för barn och familjer och för en fortsättning på programmet för utveckling av barn- och familjetjänster anvisas ett anslag på 13 miljoner euro för åren 2021-2022.

Finansieringen för skyddshemsverksamheten ökar till 24,6 miljoner euro fram till 2022.

För att säkerställa permanent verksamhet inom kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (NAPE) reserveras 150 000 euro per år.

För verksamheten vid fängelsernas familjeavdelningar anvisas en nivåförhöjning på 0,6 miljoner euro.

Finansiering för FPA:s verksamhet

FPA:s omkostnader finansieras med ca 470 miljoner euro per år. Beloppet ökas jämfört med de föregående ramförhandlingarna till följd av ökningen av antalet ärenden som behandlas och investeringarna i informationssäkerhet.

Finansiering för forskning

För avgifter för medlemskap i koalitionen för epidemiberedskap och innovationer (CEPI) och Internationella vaccinationsinstitutet (IVI) reserveras 1,5 miljoner euro. För tryggande av resurserna för kommittén för medicinsk forskningsetik reserveras en nivåförhöjning på 250 000 euro.

Beredning av jämställdhetspriset till social - och hälsovårdsministeriet

Beredningen och samordningen av det internationella jämställdhetspriset överfördes till social- och hälsovårdsministeriet från och med 2020. Priset delas ut vartannat år. I samband med detta har 500 000 euro reserverats för prissumman 2021 och 2023.

Frontveteranernas tjänster tryggas

Tjänsterna för frontveteranernas ålderdomsvård tryggas med tillräcklig rehabiliteringsfinansiering. Behovet av anslag sjunker från knappt 250 miljoner euro i början av ramperioden till drygt 120 miljoner euro i slutet av ramperioden. Minskningen av anslaget beror i huvudsak på att veteranerna blir allt färre för varje år som går. I anslagen har man beaktat den reform där krigsveteraner får rätt till samma tjänster som tillhandahålls i hemmet som krigsinvalider får. Fronttilläggen höjs från och med den 1 april 2020 från 50,19 euro till 125 euro i månaden. Höjningen gäller också fronttillägg till veteraner som är bosatta utomlands.

Förvaltningen av avbytarservice reformeras

Till följd av strukturutvecklingen inom jordbruket minskar antalet gårdar som är berättigade till avbytarservice, vilket påverkar behovet att slå samman lokala enheter som ansvarar för avbytarservicen. För kostnaderna för sammanslagning av enheterna reserveras 2 miljoner euro 2021.

Understöd till sammanslutningar och stiftelser

Beloppet av understöd som betalas till sammanslutningar och stiftelser minskar från 360 miljoner euro till 340 miljoner euro i slutet av ramperioden. Minskningen beror på Veikkaus Ab:s intäktsprognoser hösten 2019. I anslagsnivån har man inte beaktat coronavirusepidemins inverkan på Veikkaus Ab:s avkastningsutveckling år 2020, som också kan inverka på understödsanslaget för 2021.

Ytterligare information

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410 (allmänna frågor)
Timo Lehtinen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 387 (allmänna frågor)
Andreas Portin, specialmedarbetare, tfn 0295 150 280 (allmänna frågor)
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338 (allmänna frågor)
Mikko Staff, ekonomidirektör, tfn 0295 163 214 (allmänna frågor)
Päivi Sillanaukee, avdelningschef, tfn 0295 163 (tjänster, välfärd och hälsa, miljöhälsa, STEA, veteranärenden)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, tfn 0295 163 382 (tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen)
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085 (socialförsäkringsfrågor, förmåner)
Tanja Auvinen, direktör, tfn 0295 163 715 (jämställdhetsfrågor)
Pasi Pohjola, direktör, tfn 0259 163 585 (social- och hälsovårdsreformen och servicesystemet)
Heidi Tahvanainen, direktör, tfn 0295 163 540 (läkemedelsärenden)
Minna Saario, direktör, tfn 0295 163 146 (social- och hälsovårdsreformen och digitalisering av tjänsterna)
Tomas Forsström, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 163 563 (ämbetsverk och inrättningar)
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 577 (STEA-understöd)
Minna Liuttu, finansråd, tfn 0295 163 582 (socialförsäkringen)
Satu Seikkula, specialsakkunnig, tfn 0295 163 479 (statsunderstöd, kommunernas statsandelar)
Susanna Grimm-Vikman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 172 (social- och hälsofrågor, kommunernas statsandelar)

Tillbaka till toppen