Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i folkpensionsindex

Social- och hälsovårdsministeriet
15.9.2016 13.38
Pressmeddelande 139/2016

Regeringen föreslår att folkpensionsindex sänks med 0,85 procent jämfört med 2016 års nivå.

Förändringen är en del av statsrådets plan för de offentliga finanserna.

Den planerade ändringen av folkpensionsindex inverkar på folkpensioner och garantipensioner samt alla övriga förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Sådana andra förmåner är bland annat handikappförmåner och fronttillägg samt grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Förslaget till ändring av indexjusteringar kompenseras inte i samband med kommande justeringar av folkpensionsindex.

Inga ändringar av maxibelopp för bostadsbidraget för pensionstagare

Den föreslagna ändringen av folkpensionsindex inverkar även på pensionstagarens bostadsbidrag. Det föreslås att ändringen i fråga om bostadsbidraget för pensionstagare genomförs så att de utgifter för uppvärmning, vatten och underhåll som beaktas i bostadsbidraget för pensionstagare samt boendeutgifternas maximibelopp hålls på samma nivå år 2017 som 2016.

När bostadsbidraget för pensionstagare beräknas har bestämmelser utfärdats om det maximibelopp av boendeutgifterna som ska beaktas. Detta innebär att bidragstagaren tvingas själv betala den del av sina boendeutgifter som överstiger maximibeloppet. Boendeutgifternas maximibelopp påverkas av i vilken kommun bostaden är belägen.

Avsikten är att ändringspropositionerna om allmänt bostadsbidrag ska lämnas senare i höst.

Nivån på barnbidragets tillägg för ensamförsörjare ändras inte

Indexbindningen av barnbidragen slopades vid ingången av året. Därmed kan besparingen på 0,85 procent i enlighet med planen för de offentliga finanserna inte genomföras genom en indexändring. Av denna anledning föreslår regeringen en separat sparåtgärd i fråga om barnbidragen. Tillägget för ensamförsörjare bibehålls på nuvarande nivå men i övrigt sänks barnbidragen med 0,91 procent. Till följd av lagändringen är barnbidragets storlek för det första barnet 94,88 euro, dvs. 0,87 euro mindre per månad jämfört med tidigare. Det barnbidrag som betalas för det andra barnet minskas med 0,96 euro per månad och är 104,84 euro per månad.

Sänkningen av barnbidraget påverkar inte den ekonomiska situationen för familjer som får utkomststöd eftersom barnbidraget i kalkylerna över utkomststödet beaktas som inkomst som påverkar beloppet av utkomststödet.

Höjning av utkomststödets grunddel

Samtidigt föreslår regeringen också att lagen om utkomststöd ändras så att att en normal indexjustering av utkomststödet görs. Det föreslås att utkomststödets grunddel höjs med 0,4 procent år 2017.

Propositionerna hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlade i samband med den. Regeringen lämnade propositionerna om saken till riksdagen torsdagen den 15 september. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.
 

Ytterligare information:

Pasi Pajula, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63479, [email protected] (ändring av folkpensionsindex)
Pia Nissinen, regeringssekreterare, tfn 02951 63186, [email protected] (bostadsbidrag för pensionstagare)
Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 02951 63242, [email protected] (ändring av barnbidragslagen)

 

Tillbaka till toppen