Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rationell läkemedelsbehandling gäller alla

Social- och hälsovårdsministeriet 20.3.2018 9.09 | Publicerad på svenska 26.3.2018 kl. 10.57
Pressmeddelande 39/2018

Läkemedelsbehandling är partnerskap. Genom rätta rutiner, rätt information och utbytet av den kan man optimera patientens medicinering och minska användningen av onödiga läkemedel. Läkemedelsbehandlingen är optimal när personen tar de läkemedel som han eller hon behöver enligt anvisningarna, i rätt tid och i lämplig dos.

Rätt användning av läkemedel är till nytta för såväl patienten som samhället. Behandlingen av patienten blir bättre och han eller hon kan spara betydliga summor pengar när onödiga läkemedel inte längre används. 

Detta låter förståeligt och lätt, men i praktiken blir det inte alltid så. Enligt forskningsrön har bara cirka var tredje läkemedelsbehandling önskad effekt. I genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling funderar man över åtgärder för att förbättra situationen. Förhoppningen är att det material som producerats inom programmet tas i bruk på bred front. Varje person som deltar i läkemedelsbehandlingen kan i sitt eget arbete föra vidare element från den rationella läkemedelsbehandlingen.

Blicken mot framtidens läkemedelsbehandling

De centrala målen för genomförandeprogrammet gäller läkemedelsbehandlingarnas effekt, trygghet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Utöver dessa är avsikten med programmet att främja målen i regeringsprogrammet som gällde minskning av hälso- och välfärdsskillnader och kontroll av kostnaderna. Dessa mål syns också i de rapporter (på finska) som publicerats inom programmet. 

I slutrapporten om ”Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling” (på finska) fastställs målen för rationell läkemedelsbehandling fram till år 2022. Målen har fastställts på både nationell nivå och för de som ordnar tjänsterna, tjänsteproducenter, yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och användare av läkemedel.

Rapporten ”Forskningsstrategi för rationell läkemedelsbehandling 2018–2022” (på finska) beskriver utförligt forskningsbehoven med tanke på läkemedelsförsörjningens strukturer och verksamhetsförutsättningar, den läkemedelsbehandlingsprocess som säkerställer säkerheten vid medicinering samt läkemedelsanvändning, läkemedelsbehandlingens effekt och kostnadseffektivitet. 

Rapporten ”Rationell förskrivning, expediering och användning av läkemedel i nuvarande och kommande social- och hälsovårdsstrukturer” (på finska) behandlar det bakgrundsarbete som gjordes till stöd för genomförandet i arbetsgruppen som granskade förskrivning, expediering och användning av läkemedel. 

I rapporten ”Läkemedelsförsörjning i social- och hälsovårdens verksamhetsmiljö” (på finska) fastställs läkemedelsförsörjningens verksamhet och uppgifter i social- och hälsovårdens nya verksamhetsmiljö. Läkemedelsförsörjningen har även i fortsättningen till uppgift att säkerställa att de som använder läkemedel får den läkemedelsbehandling som de behöver.

I arbetsgruppens rapport ”Utveckling av informationshanteringen inom rationell läkemedelsbehandling” (på finska) granskas informationshanteringsbehov ur både individens och anordnarens synvinkel.

I rapporten ”Nationellt center för läkemedelsutveckling - Rapport av arbetsgruppen för läkemedelsinnovationer” (på finska) konstateras det att Finland bedriver högklassig grundforskning och klinisk forskning inom hälsoområdet. I förhållande till forskningens nivå och volym föds internationellt sett ytterst sällan livsdugliga läkemedelsprojekt i Finland. Det nationella center för läkemedelsutveckling som arbetsgruppen föreslagit betjänar alla forskare på lika villkor vid till exempel universitet, forskningsinstitut och sjukhus.

I förstudien ”Sjukhusapoteksverksamheten i de nuvarande och framtida social- och hälsovårdsstrukturerna” (på finska) bedömer utredaren Kirsti Torniainen att man i och med de strukturella reformerna kan dra in en del av tillstånden för sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna. Utredaren föreslår starkare samordning av uppgifterna inom läkemedelsförsörjningen, så att de kommande samarbetsområdena har ansvar för den regionala samordningen av den offentliga sektorns läkemedelsförsörjning.

I publikationen ”På vilket sätt bör bedömningen av läkemedlens terapeutiska och ekonomiska värde ordnas inom social- och hälsovården i Finland?” (på finska) utreddes bedömningen av det terapeutiska och ekonomiska värdet hos de läkemedel som används på sjukhusen. Enligt utredningen bör bedömningen av läkemedelsbehandlingar bättre stödja beslutsfattandet, upphandlingsprocesserna och fastställandet av läkemedelspriserna.

Ingår i regeringsprogrammet

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling ingår i projekten i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 18 januari 2016 en styrgrupp för programmet. Styrgruppens mandatperiod gick ut den 31 december 2017. Programmet genomfördes i form av nätverksbaserat arbete.

Ytterligare information

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63391, [email protected]