Hoppa till innehåll
Media

Inom ramen för den nationella barnstrategin genomförs en barnofferundersökning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 9.55
Pressmeddelande 20/2022

Med grund i den nationella barnstrategin har man berett trettio åtgärder som ska främja tillgodoseendet av barns rättigheter i Finland. En av åtgärderna består i att genomföra en barnofferundersökning med syftet att stärka arbetet för att förebygga våld mot barn. 

Barnofferundersökningen genomförs genom en omfattande enkät till ett nationellt representativt urval av barn och unga som innehåller frågor om barnens och ungdomarnas offerupplevelser på olika livsområden och i olika livsmiljöer.  

En barnofferundersökning har senats gjorts år 2013, och då svarade cirka 11 300 barn och unga i 6 och 9 klass på enkäten. Efter det har det inte gjorts någon egentlig barnofferundersökning, utan frågorna har behandlats i Institutet för hälsa och välfärds enkät om skolhälsa. 

”Undersökningen är viktig eftersom det behövs kunskap om barns erfarenheter av våld för att kunna skydda barn mot våld. Våldet mot barn och unga har förändrats, delvis också på grund av coronakrisen. Därför behövs det nu en separat barnofferundersökning för att kunna få en helhetsbild av problemen”, konstaterar Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin. 

Syftet med barnofferundersökningen är att få det kunskapsunderlag som behövs för att minska problemen och utveckla myndigheternas verksamhet på området. Tidigare barnofferundersökningar har gett viktig information inte bara åt forskare, utan också åt de som arbetar med barn och unga. 

”Det är viktigt att arbetet för att minska våld mot barn bygger på evidens i stället för antaganden. Därför behövs det nationellt representativ data som stöd för myndighetsverksamheten. Eftersom barnen och ungdomarna är de bästa experterna när det gäller sina egna erfarenheter, är det ur ett etiskt perspektiv viktigt att de själva får ge svaren på de frågor som gäller dem”, säger Noora Ellonen från Tammerfors universitet och ledare för forskningsprojektet.  

Barnofferenkäten skickas ut till cirka 600 skolor under våren 2022. Undersökningens rapport publiceras på webben våren 2023. Forskningsprojektet genomförs av Tammerfors universitet.   

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, tfn 0295 161 177, [email protected] 

Noora Ellonen, universitetslektor, Tammerfors högskolestiftelse, tfn 050 318 2509, [email protected] 

Tillbaka till toppen