Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Möjligheten att själv välja producent av social- och hälsotjänster får understöd

Social- och hälsovårdsministeriet
15.6.2016 12.00
Nyhet

Finländarna anser att frihet att själv välja tjänsteproducent är bra bara man har tillräckligt med information om dem som tillhandahåller social- och hälsotjänster och kan få hjälp med att välja. Att ha tillgång till fungerande tjänster på lika villkor anses också vara viktigt.

Det här framgår av en enkät som social- och hälsovårdsministeriet har låtit göra för att som stöd för beredningen få veta finländarnas syn på klienternas och patienternas frihet att välja social- och hälsotjänster. Enkäten genomfördes elektroniskt i tjänsten dinåsikt.fi i mars–april och besvarades av totalt 839 personer. I enkäten var det möjligt att ta ställning till bland annat de förslag till hur valfriheten kunde förverkligas som utredargruppen hade lagt fram i mellanrapporten. Dessutom ville man veta hurdant stöd klienterna och patienterna bör få i valsituationen.

Största delen av dem som svarade (81 procent) ansåg att det är bra att klienterna och patienterna får välja vems tjänster man vill använda. Lite över hälften av de som svarade ansåg att man inom hälso- och sjukvården bör kunna välja av vilken person man får betjäning. Knappt hälften av de som svarade skulle vara redo att själv välja en viss tjänst eller samlade tjänster i hälso- och sjukvården.

När det gäller socialvård ville knappt hälften av dem som svarade välja antingen den person som man får betjäning av eller en tjänst eller samlade tjänster. Nästan hälften av dem som besvarade enkäten vill att friheten att välja social- och hälsotjänster bestäms enligt situationen.

De som besvarade enkäten tog också ställning till förslagen i mellanrapporten av den grupp som utrett valfriheten. De som svarade understödde mest modellen för den största valfriheten enligt mellanrapporten. Enligt den modellen väljer klienten eller patienten ett vårdteam (läkare, sjukskötare, socialhandledare och socialarbetare) vid den vårdinrättning som han eller hon valt.

Gedigen information och mångsidigt stöd i valsituationen efterlyses

En utvidgad valfrihet skapar också oro. Vanligen oroar man sig för om klienterna och patienterna erbjuds tillräckligt av förståelig och lättillgänglig information om tjänsterna samt stöd när valen görs. Av svaren framgick ett särskilt önskemål om att till exempel personer med funktionsnedsättning, äldre personer och mindre bemedlade ska få hjälp med att välja.

De som besvarade enkäten ansåg det vara viktigt att det såväl på internet som i tryckt form finns mångsidig information om tillhandahållarna av social- och hälsotjänster. Det finns också behov av telefon- och webbrådgivning och av personlig expertrådgivning. Man vill få information om tjänsternas innehåll och hur de tillhandahålls. De som svarade ville också kunna jämföra olika tjänsteproducenter och få information om andras erfarenheter.

I enkätsvaren framhävdes önskemålet att jämlikhet, tillgång samt fungerande tjänste- och vårdkedjor ska beaktas när social- och hälsotjänsterna ordnas. Man ville också att klient- och patientavgifterna ska fastställas på ett enhetligt sätt och att avgifterna inte ska stiga.

Ytterligare information

Kati Hokkanen, överinspektör, tfn 0295 163 727, [email protected]
 

Sammanfattning av enkätsvaren (på finska)

alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen