Hoppa till innehåll
Media

Handlingsplanen för hanteringen av coronavirusepidemin har uppdaterats 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 12.04
Pressmeddelande

Regeringen har utfärdat ett principbeslut om uppdatering av handlingsplanen för hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat handlingsplanen så att den gäller tills vidare. 

Syftet med den uppdaterade handlingsplanen är att hålla epidemins utveckling i Finland under kontroll till dess att vaccinationstäckningen är tillräcklig och risken för att epidemin accelererar på nytt har minskat avsevärt.

Coronavaccinationerna har framskridit väl och sjukdomsläget har förbättrats. Många smittor konstateras dock fortfarande och vaccinationstäckningen är inte så stor att begränsningarna helt kan slopas. Läget kan snabbt förvärras igen om kontakterna mellan människor ökar avsevärt och smittfallen kan spridas friare bland befolkningen.

Det epidemiologiska läget och vaccinationernas framskridande förutsätter att handlingsplanens innehåll under sommaren och hösten 2021 ses över som helhet. Den första justeringstidpunkten är före midsommaren och följande i början av augusti. Begränsningarna för tillställningar inomhus granskas separat redan i början av juni.

Behovet av åtgärder bedöms i enlighet med epidemifaserna

I handlingsplanen delas lägesbilden över epidemin fortfarande upp i tre faser: basnivån, accelerationsfasen och samhällsspridningsfasen. Med hjälp av dem bedöms behovet av rekommendationer och begränsningar och på vilket sätt de ska inriktas och de används som stöd för beslutsfattandet på regional och riksomfattande nivå också när begränsningarna avvecklas.

Kriterierna för epidemifaserna kommer att preciseras. Incidensen av sjukdomsfall beräknas i fortsättningen endast för 14 dygn. I kriterierna beaktas i högre grad hur vaccinationerna framskrider och hur smidig spårningsverksamheten är.  

Planen betonar verksamhet utomhus och undvikande av nära kontakter

Social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt kommunikationsministeriet ger rekommendationer till myndigheterna om användningen och tillämpningen av regionala begränsningar och rekommendationer i de olika epidemifaserna. Rekommendationerna baserar sig på tidigare planer, men de har förenhetligats och förtydligats samt inriktats på de möjligheter som den rådande situationen möjliggör. 

I områden i samhällsspridningsfasen är det i fortsättningen möjligt att ordna stora utomhustillställningar med hjälp av anvisningar om säkerhetsavstånd och arrangemang med publikområden som är avskilda från varandra. Antalet deltagare vid tillställningar inomhus begränsas fortfarande till 10 personer, men möjligheterna att lindra denna begränsning granskas på nytt genast i början av juni. Användningen av högrisklokaler kan huvudsakligen avbrytas endast inomhus, och dessa rekommendationer gäller vuxna. 

I accelerationsfasen ligger tyngdpunkten på undvikande av närkontakt. I fråga om evenemang och användningen av olika slags lokaler ges motsvarande rekommendationer om skyldigheten att undvika närkontakt. I regionerna slopas avbrotten i verksamheten och den omfattande distansundervisningen.

I områden där epidemiläget är på basnivån betonas i fortsättningen grundläggande hygien och tillräckliga avstånd. Skyldigheten att undvika närkontakt slopas och offentliga tillställningar begränsas inte separat, men tillräckliga avstånd uppmuntras. 

Eftersom en betydande del av befolkningen ännu inte har ett heltäckande vaccinationsskydd bör begränsningsåtgärderna avvecklas och samhället öppnas upp med stor försiktighet. Åtgärder som hänför sig till epidemins accelerationsfas kan vara motiverade redan på basnivån, i det fall att det nationella läget eller närområdenas epidemiologiska läge försämras. Om samhällsspridning hotar är det också i fortsättningen motiverat att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder.

Social- och hälsovårdsministeriet sänder regionerna ett styrningsbrev om de åtgärdsrekommendationer som ingår i den uppdaterade handlingsplanen. 

Ytterligare information:

Satu Koskela, avdelningschef
Pasi Pohjola, direktör
Jaska Siikavirta, direktör
[email protected]

Tillbaka till toppen