Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att studerande ska omfattas av det allmänna bostadsbidraget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2016 13.30 | Publicerad på svenska 3.11.2016 kl. 13.34
Pressmeddelande 192

Regeringen föreslår att både studerande på andra stadiet och högskolestuderande ska börja omfattas av det allmänna bostadsbidraget. De som studerar utomlands samt de studerande som i Finland studerar på en avgiftsbelagd linje i en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem ska däremot fortfarande får bostadstillägg för studerande i enlighet med det nuvarande studiestödssystemet. Reformen hänför sig till den plan för de offentliga finanserna 2017–2020 som statsminister Juha Sipiläs regering fastslagit, och ändringen är avsedd att träda i kraft den 1 augusti 2017.

Genom samma proposition genomförs de indexbundna besparingar på 9,5 miljoner inom bostadsbidraget som det beslutats om i statsbudgeten för 2017.

För närvarande kan en studerande få högst 201,60 euro per månad i bostadstillägg till studiestödet. Att summan är så pass liten försvårar försörjningen för i synnerhet sådana studerande som bor ensamma. Jämfört med bostadstillägget för studerande beaktas inom det allmänna bostadsbidraget i större grad den faktiska hyresnivån och skillnaderna i boendekostnader mellan olika kommuner. Den föreslagna ändringen gör att studerande i fråga om bostadsbidrag behandlas mer jämlikt i förhållande till andra låginkomsttagare. Samtidigt medför ändringen att systemet för den sociala tryggheten blir enklare.

Det allmänna bostadsbidraget, som betalas per hushåll, fördelas på annat sätt än det schematiska och individbaserade bostadstillägget till studerande. Det leder till att bostadsbidraget kommer att riktas till färre studerande än de som nu får bostadstillägg och i högre grad till sådana som har höga boendeutgifter i förhållande till sina inkomster.

Kostnaderna för det allmänna bostadsbidraget kommer till följd av ändringen att stiga med 137 miljoner euro 2017 och med 304 miljoner euro 2018. Kostnaderna för bostadstillägget till studerande kommer att minska med 114,5 miljoner euro 2017 och med 250 miljoner euro 2018. Utgifterna för det allmänna bostadsbidraget ökar därmed med sammanlagt 22,5 miljoner euro 2017 och med 54 miljoner euro på årsnivå. Utgifterna för utkomststöd till studerande kommer uppskattningsvis att minska med 6,8 miljoner euro 2017 och med 15 miljoner euro på årsnivå.

De ökade utgifterna för bostadsbidrag ska täckas med utgifterna för det allmänna bostadsbidraget. I huvudstadsregionen (kommungrupperna I och II) ska gränsen för de maximala godtagbara boendeutgifterna inte höjas 2017. I resten av Finland (kommungrupperna III och IV) sänks de maximala godtagbara boendeutgifterna med 5 procent. De maximala boendeutgifterna är i förhållande till hyresnivån högre i kommungrupperna III och IV än i huvudstadsregionen, och därför är det motiverat att sänkningen görs i kommungrupperna III och IV.

Frysningen av de maximala boendeutgifterna och minskningen på 5 procent i fråga om de maximala boendeutgifterna i kommungrupperna III och IV minskar utgifterna för det allmänna bostadsbidraget med 37,8 miljoner euro 2017 och med 66,8 miljoner euro på årsnivå. Besparingen som helhet täcker också den indexbundna besparing på 9,5 miljoner euro som det beslutats om i statsbudgeten. Frysningen av de maximala boendeutgifterna och minskningen på 5 procent i fråga om de maximala boendeutgifterna i kommungrupperna III och IV ökar utgifterna för utkomststöd med 8,4 miljoner euro 2017 och med 13,8 miljoner euro på årsnivå.
Under 2015 betalades det ut bostadstillägg till studerande till ett belopp av 267 miljoner euro, varav 20 miljoner euro betalades till studerande som studerade utomlands. Utgifterna för det allmänna bostadsbidraget uppgick 2015 till sammanlagt 918 miljoner euro.

Ytterligare information

Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 434

Tillbaka till toppen