Hoppa till innehåll
Media

Regeringen godkände jämställdhetsprogrammet för åren 2016–2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2016 13.28
Pressmeddelande 61/2016

Med åtgärderna i jämställdhetsprogrammet vill regeringen bland annat förebygga våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt minska skillnader i mäns välfärd. Regeringen bedömer också könskonsekvenserna av sina projekt.

Regeringens jämställdhetsprogram samlar ihop regeringens mål och åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen.

– Jämställdhet är ingen självklarhet. Att stärka och bevara denna förutsätter att vi arbetar planmässigt och målmedvetet, säger ministern för jämställdhetsfrågor Juha Rehula.

Våld mot kvinnor är ett stort samhälleligt problem, och Europarådets Istanbulkonvention förpliktar oss också att lösa detta. En av de åtgärder som skrivits in i jämställdhetsprogrammet är stärkandet av skyddshemsnätverken. Finansieringen av skyddshemmen ökas årligen med två miljoner euro fram till år 2019. Dessutom stärks stödet till offren för sexuellt våld genom att en vårdkedja för offren etableras och kriterierna för medling vid brott som gäller våld mot kvinnor och våld i nära relationer utvärderas.

Det är viktigt att bättre beakta mäns och pojkars behov i olika skeden av livet i social- och hälsovårdstjänsterna. I sitt jämställdhetsprogram drar regeringen upp riktlinjerna för att de män och pojkar vars hälsorisker är störst ska vara en prioritet när man till exempel främjar hälsosamma levnadsvanor. Pappornas ställning som en jämställd förälder ska stärkas inom rådgivningsbyråtjänsterna. Fortsatt föräldraskap även efter en skilsmässa stöds genom att de tjänster som riktar sig till skilda föräldrar stärks.

Bedömningen av könskonsekvenser av flera av regeringens spetsprojekt och reformer vill man också stärka. I fråga om till exempel social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen bedöms könskonsekvenserna vid beredningen, genomförandet och uppföljningen av reformerna.

Jämställdhetsprogrammet godkändes som statsrådets principbeslut 4.5.2016. Programmet har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet under ledning av minister Juha Rehula i samarbete med övriga ministerier. Utöver de ovan nämnda åtgärderna vill regeringen genom sina åtgärder stärka jämställdheten bland annat i arbetslivet och inom utbildning samt vid samordningen av arbete och familjeliv. Riktlinjerna för jämställdhetsfrågor som gäller löner drogs upp i ett likalönsprogram på trepartsbasis som publicerades 22.4.2016.

Ytterligare information

Päivi Yli-Pietilä, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 029 516 3228, [email protected]
Mari-Elina McAteer, överinspektör, SHM, tfn 029 516 3424, [email protected]
Eeva Salmenpohja, specialmedarbetare, SHM, 050 5719 239, [email protected]

Tillbaka till toppen