Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens mål är att öka mottagandet av arbete – lagförslag om utvecklande av jämkad arbetslöshetsförmån på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
14.9.2018 11.34 | Publicerad på svenska 20.9.2018 kl. 10.12
Pressmeddelande 124/2018

Social- och hälsovårdsministeriet begär yttranden om ett lagförslag som gäller jämkad arbetslöshetsförmån. Enligt förslaget ändras hur tidpunkten för löneutbetalning påverkar beloppet av arbetslöshetsförmånen. Målet med propositionen är att minska dröjsmål vid utbetalning av arbetslöshetsförmånen. Remisstiden går ut 10.10.2018. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen hösten 2018.

Vid budgetförhandlingarna våren 2018 beslutade regeringen att ändra bestämmelserna om jämkad arbetslöshetsförmån så att människorna tar emot både kortvarigt heltidsarbete och deltidsarbete i större utsträckning än tidigare. Avgörande i fortsättningen är tidpunkten för löneutbetalning (kontantprincipen). Avgörande för närvarande är när lönen har intjänats (intjänandeprincipen). Ändringen gäller arbete som inleds efter att lagen trätt i kraft.

Den nuvarande intjänandeprincipen leder till ett dröjsmål i utbetalningen av arbetslöshetsförmånen om lönen utbetalas senare än under arbetsmånaden. Dröjsmålet kan orsaka ekonomisk osäkerhet och slutresultatet kan vara att man inte vågar ta emot ströjobb eller inte vågar inleda deltidsarbete.

I den föreslagna jämkningen enligt kontantprincipen jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen. Om till exempel lönen för ett ströjobb som utfördes i april betalas i maj jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för maj. Utkomstskydd för april kan betalas till fullt belopp om den som ansöker om arbetslöshetsförmånen då har varit helt utan arbete. Ändringen minskar dröjsmålet vid behandlingen av ansökan för april. I och med ändringen har den som ansöker redan tillgång till en löneuträkning när hen fyller i sin ansökan om ersättning för arbetslöshetstiden. Dessutom har sökande redan tillgång till inkomsten när utkomstskyddet för arbetslösa påverkas.

Jämkad arbetslöshetsförmån för arbetslösa

I propositionen utnyttjas användningen av ett inkomstregister eftersom inkomstuppgifterna fås via inkomstregistret i stället för löneuträkningen.

Det skyddade beloppet vid jämkning och beräkningsformel för jämkad förmån ändras inte

Inga andra ändringar av den jämkade arbetslöshetsförmånen föreslås i propositionen. Det skyddade beloppet vid jämkning förblir oförändrat, och uppgår till 300 euro per månad. Den beräkningsformel som används för att fastställa den jämkade förmånen ändras inte. Huvudregeln är att arbetslöshetsförmånen för en person som är helt arbetslös minskar med 50 procent varje månad räknat på den lön som överstiger det skyddade beloppet (300 euro/mån).

Det är möjligt att göra uppskattningar av den jämkade arbetslöshetsförmånen med hjälp av räknare som Arbetslöshetskassornas Samorganisation och Folkpensionsanstalten har på sina webbplatser.

Arbetslöshetskassornas Samorganisations räknare

Folkpensionsanstaltens räknare

Enligt lagförslaget gäller inte ändringen vid permittering. Hur arbetstiden påverkar rätten att få jämkad arbetslöshetsförmån ändras inte heller. Under heltidsarbete som varar i över två veckor betalas jämkad arbetslöshetsförmån inte heller i fortsättningen. Arbetstid som överstiger 80 procent av timmarna för heltidsarbete förhindrar också utbetalning av arbetslöshetsförmånen.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 02951 63288, [email protected]

Lausuntopyyntö, hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työ vastaanottamisen edistämiseksi

 

Tillbaka till toppen