Hoppa till innehåll
Media

Giltigheten för de temporära paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.35
Pressmeddelande 368

Regeringen föreslår att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022 så att bestämmelserna i huvudsak förblir oförändrade. Bestämmelserna gäller bland annat hälsosäker inresa, restriktioner i fråga om lokaler och verksamhet i syfte att hindra smittspridning samt covidintyget.

I propositionen föreslås det att giltighetstiden för bestämmelserna om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet och om tillsyn över förplägnadsrörelser ska förlängas. Dessutom förlängs giltighetstiden för bestämmelserna om särskilda hygienkrav i persontrafiken och övriga tjänster och om temporär begränsning av verksamheten när epidemiläget kräver det.

I propositionen föreslås det också att bestämmelserna om Coronablinkern och covidintyget förlängs. Bestämmelserna om användningen av covidintyg preciseras genom att användningen riktas till att gälla hela öppettiden för offentliga tillställningar och utrymmen.

I propositionen föreslås det att giltighetstiden för bestämmelserna om hälsosäker inresa under covid-19-pandemin förlängs. Det krävs fortfarande att personer som anländer till Finland ska visa upp ett tillförlitligt intyg över att de har haft covid-19 inom de sex senaste månaderna eller fått en godkänd vaccinationsserie eller att de före ankomsten till Finland tagit ett tillförlitligt test med negativt resultat.

Skyldigheten att ta ett test 72–120 timmar efter ankomsten till landet ska gälla dem som har ett testintyg eller som tar ett test efter ankomsten till Finland eller som inte har en hel vaccinationsserie.  Undantaget från skyldigheten att visa upp intyg eller delta i ett covid-19-test gäller vissa persongrupper på samma sätt som för närvarande, medan det undantag som gäller vissa länder och områden samt statsrådets bemyndigande att utfärda förordning ska slopas.
I propositionen föreslås en ny temporär bestämmelse om kommunernas skyldighet att bevilja EU:s digitala vaccinationsintyg till dem som har vaccinerats utanför EU. En vaccinationsserie är godtagbar om den har genomförts med vaccinpreparat för vilka Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd eller som Världshälsoorganisationen har godkänt i sin förteckning över nödanvändning.

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om temporär begränsning av antalet passagerare i persontrafiken och om temporär stängning av utrymmen ändras. Incidensen av covid-19 ska strykas bland de föreskrivna kriterierna för myndigheternas beslutsfattande. Tillämpningen av bestämmelsen förutsätter att smittklustren i området är betydande och att de kan medföra risk för omfattande spridning av nya smittor i området.

Lagen ska fortsättningsvis innehålla en bestämmelse om underlåtenhet att delta i covid-19-test och en bestämmelse om statens skyldighet att ersätta kommuners och samkommuners kostnader för kontroll av intyg och covid-19-testning. Det föreslås också att preciseringarna av bestämmelserna om handräckning och om verkställighet av beslut ska fortsätta att gälla.

De temporära bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Maija Neva, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Silja Ruokola, regeringsråd, kommunikationsministeriet, [email protected] (lagen om transportservice)

Tillbaka till toppen