Hoppa till innehåll
Media

Frivilliga coronavirusvaccinationer med vacciner som fått försäljningstillstånd inleds bland yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 13.46
Pressmeddelande
Kuvassa on covid-19-rokotetta sisältävä pullo.

Statsrådet utfärdade den 22 december en vaccinationsförordning som behövs för att vaccinationerna mot covid-19 ska kunna inledas i Finland. Vid vaccinationerna används vacciner mot sars-CoV-2 som har fått försäljningstillstånd i enlighet med Europeiska unionens system för godkännande för försäljning, när de har anlänt till Finland. Förordningen träder i kraft den 23 december 2020. Det är frivilligt att delta i vaccinationerna.

Finland inleder de frivilliga vaccinationerna mot covid-19 så fort det är tekniskt möjligt. Kommunerna ansvarar för ordnandet av vaccinationerna. Institutet för hälsa och välfärd ska se till att vaccinerna levereras och att kommunerna får sakkunnigstöd.

Vaccinationerna ges till olika befolkningsgrupper i följande ordning:

  1. personal inom social- och hälsovården som deltar i undersökningen, den direkta vården eller omsorgen av personer som har insjuknat eller som med fog misstänks ha insjuknat i sjukdomen covid-19 eller som ger annan brådskande vård samt personal och boende vid socialvårdens verksamhetsenheter för boendeservice för äldre och för institutionsvård,
  2. personer som har fyllt 70 och äldre, 
  3. personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19-sjukdom, 
  4. andra personer än de som avses i punkterna 1–3.

Vaccinernas egenskaper och användningsändamål avgör den närmare vaccinationsordningen

Institutet för hälsa och välfärd preciserar den närmare indelningen av befolkningsgrupperna i undergrupper utifrån ålder, riskfaktorer, mottaglighet för allvarlig sjukdom eller andra faktorer som spelar in. Indelningen grundar sig på medicinsk evidens och godkännande för försäljning utifrån godkänd indikation. Barn vaccineras inte förrän målgruppsstudierna är klara.

En läkare ska ansvara för planeringen och genomförandet av vaccinationsverksamheten. Vaccinationer i injektionsform får ges endast av en läkare eller av en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska som fått behövlig vaccinationsutbildning.

Verksamhetsenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården och inom socialvården ska ordna covid-19-vaccinationer för sina patienter och klienter och de anställda som sköter eller vårdar dem. Staten sköter vaccinationerna vid statliga inrättningar, såsom fängelser, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, statliga sinnessjukhus och statens skolhem.

Vid genomförandet av vaccinationerna kan företagshälsovården stödja kommunerna genom att delta i vaccinationerna av arbetstagarna. Även i detta fall köps och betalas covid-19-vaccinerna av staten och de delas ut gratis till kommunerna. Kommunen kan avtala om vaccinationer med företagshälsovården och dela ut vacciner som den fått för dess bruk. Även företagshälsovården ska föra in uppgifter om vaccinationerna i det nationella vaccinationsregistret som förs av Institutet för hälsa och välfärd. 

Uppgifter om vaccinationerna samlas i vaccinationsregistret

Vaccinationerna ska antecknas i det elektroniska patientdatasystemet. I systemet antecknas utöver patientens identifieringsuppgifter också vaccinationsdatum, vaccinets namn, vaccinets satsnummer, injektionsstället, vaccinationssättet och vaccinatören. 

Uppgifterna ska i realtid förmedlas till det nationella vaccinationsregister som förs av Institutet för hälsa och välfärd.

Vaccinationsförordningen preciserar statsrådets principbeslut av den 10 december om Finlands covid-19-vaccinationsstrategi. I strategin fastställs huvudprinciperna för vaccinationsordningen. 

Tillbaka till toppen