Hoppa till innehåll
Media

Förslaget om åtgärder för att förbättra hälsosäkerheten i arbetslivet under covid-19-epidemin sänds på remiss 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2022 13.25 | Publicerad på svenska 1.3.2022 kl. 13.37
Pressmeddelande 60

Trepartsarbetsgruppens förslag om temporär ändring av arbetarskyddslagen sänds på remiss i enlighet med riktlinjerna från ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder. 

Den arbetsgrupp som dryftat hälsosäkerheten i arbetslivet under covid-19-epidemin har utarbetat ett utkast till en regeringsproposition med förslag till temporära ändringar i arbetarskyddslagen. Arbetsgruppen föreslår en bestämmelse i arbetarskyddslagen om att arbetsgivaren ska ha rätt att behandla de uppgifter om vaccination mot covid-19 eller genomgången covid-19 som gäller arbetstagarna. Arbetsgivaren ska ha rätt att behandla uppgifterna om arbetet är förenat med en uppenbar risk för att utsättas för covid-19-virus och om informationen behövs för att utreda och bedöma riskerna i arbetet eller för att vidta behövliga åtgärder i syfte att förebygga eller minska smittorisken. 

Arbetstagaren ska på begäran ge en tillförlitlig redogörelse med dessa uppgifter till arbetsgivaren. I propositionen föreslås också bestämmelser om rättsmedlen i anknytning till behandlingen av personuppgifter. Syftet med propositionen är att arbetsgivaren ska få bättre möjligheter att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet under covid-19-epidemin.  

Ministerarbetsgruppen bedömer att en remissbehandling är nödvändig, eftersom arbetsgruppens förslag gäller arbetslivet i stort. Eftersom förslaget handlar om behandling av personuppgifter ska även dataombudsmannen höras innan en eventuell proposition överlämnas till riksdagen.

Ett eventuellt överlämnande av en regeringsproposition och giltighetstiden bedöms efter remissbehandlingen, med beaktande av det epidemiläge som råder då. 

Tillbaka till toppen