Hoppa till innehåll
Media

Ersättningarna enligt sjukförsäkringslagen i anknytning till covid-19 fortsätter betalas till utgången av 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 10.38 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 11.07
Pressmeddelande 162/2022

Sjukförsäkrade personer som bor eller arbetar i Finland ska har rätt att vaccinera sig och testa sig för covid-19 även i fortsättningen. Dessutom förlängs rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom utan ett officiellt beslut.

Giltighetstiden för de temporära ändringarna i sjukförsäkringslagen förlängs till utgången av 2022.  

Sjukförsäkrade har rätt att vaccinera sig och testa sig för covid-19 också i fortsättningen

 Giltighetstiden för de temporära ändringarna i sjukförsäkringslagen förlängs så att covid-19-vaccinerna omfattas av sjukvårdsersättningarna. Även kostnader för resor i samband med vaccinering ersätts inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. 

Dessutom förlängs statsrådets bemyndigande att utfärda förordning i fråga om ersättningstaxan för testning för covid-19. Bemyndigandet gör det möjligt att genom förordning bestämma en högre ersättningstaxa än den ersättningstaxa som FPA fastställer i normala fall. Enligt förordningen är ersättningstaxan för PCR-tester för närvarande 100 euro. 

Arbetsgivarnas ekonomiska förutsättningar att erbjuda sina anställda undersökningar och vacciner för covid-19 via företagshälsovården stöds genom att tjänsteproducenten också i fortsättningen kan få direktersättning för undersökningar också när självriskandelen har betalats av den försäkrades arbetsgivare. 

Rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom även utan officiellt beslut om isolering förblir i kraft

Sjukförsäkrade ska även i fortsättningen ha rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom utan ett beslut om isolering när covid-19-smittan konstaterats på ett tillförlitligt sätt (PCR- eller antigentest) och det på grund av smittorisken inte är tillrådligt att den försäkrade arbetar. Samma rätt ska också gälla vårdnadshavare till barn under 16 år, om det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att barnet deltar i småbarnspedagogik eller går till sin läroanstalt och vårdnadshavaren därför är förhindrad att arbeta. För att få ersättning måste man ha ett intyg från hälso- och sjukvården.  

Den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom ska även i fortsättningen vara sex månader. 

Bestämmelserna om karantän och isolering i den gällande lagen om smittsamma sjukdomar ändras inte, och rätten att få dagpenning gäller fortfarande under tiden i karantän eller isolering. 

Bestämmelsen om tid som är likställd med arbetad tid i semesterlagen och semesterlagen för sjömän ändras så att tid som är likställd med arbetad tid, utöver vad som anges i bestämmelser som utfärdats av en offentlig myndighet för att hindra spridning av en sjukdom, också ska vara sådan frånvaro från arbetet som berättigar till dagpenning vid smittsam sjukdom. 

Mer information 

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 029 516 3201 
Semesterlagen: Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 937

Tillbaka till toppen