Hoppa till innehåll
Media

Stärkt självbestämmanderätt för personer som får specialomsorger

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 13.53
Pressmeddelande 166/2015

Regeringen föreslår att lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ändras. Genom lagändringen kan Finland ratificera Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med lagändringen är att stärka självbestämmanderätten och förutsättningarna att klara sig på egen hand för en person som får specialomsorger samt minska användningen av begränsningsåtgärder inom specialomsorgerna.

Enligt propositionen ska alla personer med utvecklingsstörning som får specialomsorger ha möjlighet att delta i samhällslivet fullt ut. För att det ska vara möjligt föreslås i specialomsorgslagen bland annat bestämmelser om

  • individuell planering, dvs. en individuell, konkret plan, som kan tillämpas för att livet för en person med utvecklingsstörning ska vara så självständigt som möjligt
  • lämpliga möbler, redskap och lokaler som stöder en persons förutsättningar att klara sig på egen hand
  • skäliga anpassningar, som till exempel kan innebära att man anskaffar hjälpmedel som stärker funktionsförmågan eller att verksamhetsenhetens lokaler omorganiseras.

Dessutom innehåller propositionen bestämmelser om utbildning av och anvisningar för personalen om arbetsmetoder som stärker självbestämmanderätten.

Genom de föreslagna bestämmelserna i lagen vill man minska användningen av begränsningsåtgärder inom specialomsorgerna. Den bärande tanken bakom regleringen är att ju normalare livet är vid de boendeserviceenheter och institutioner som är avsedda för personer med utvecklingsstörning, desto mindre blir behovet av att tillgripa begränsningsåtgärder.

Begränsningsåtgärder får endast användas när detta krävs för att sörja för hälsan eller säkerheten hos en person som får specialomsorger eller någon annans hälsa och säkerhet eller det finns behov att avvärja betydande egendomsskador. Begränsningsåtgärder får inte vidtas när ett lindrigare medel kan användas, och begränsningsåtgärden ska avslutas genast när den inte längre är nödvändig.

Rättssäkerheten för personer som får specialomsorger stärks bland annat med en skyldighet att dokumentera och i efterhand gå igenom de begränsningsåtgärder som har använts, en bestämmelse om tjänste- och skadeståndsansvar och med bestämmelser om effektiviserad myndighetstillsyn.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 mars 2016.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Riitta Burrell, tfn 0295 163 588, [email protected]

Tillbaka till toppen