Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En förstudie om apoteksekonomin och kostnaderna för läkemedelsbehandling har publicerats

Social- och hälsovårdsministeriet
27.1.2020 12.41 | Publicerad på svenska 28.1.2020 kl. 15.19
Nyhet

En förstudie som har gjorts i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och Folkpensionsanstalten har blivit klar. Förstudien innehåller samlad information om kostnaderna för läkemedelsbehandling och nuläget inom apoteksekonomin i Finland.

År 2018 uppgick värdet av den totala läkemedelsförsäljningen till cirka 3,3 miljarder euro i Finland. Av detta kom 2,5 miljarder euro från försäljningen av recept- och egenvårdsläkemedel inom öppenvården. Apotekens roll i öppenvårdens läkemedelsdistribution är central.

I den aktuella förstudien beskrivs de kostnader som ordnandet av detaljdistributionen av läkemedel och apotekstjänsterna orsakar samhället. I förstudien har det också tagits fram modeller för de nordiska läkemedelstaxornas effekter på läkemedelskostnaderna i Finland. Genom läkemedelstaxan fastställs den ersättning som samhället betalar apoteken för läkemedelsdistributionen inom öppenvården.

Ska de nordiska modellerna göra kostnaderna för läkemedelsbehandlingen skäligare?

Apoteksekonomin och detaljhandelspriserna för läkemedel regleras i alla de nordiska länder som granskades i förstudien, men nivån på regleringen, sättet att genomföra den och förpliktelserna varierar mellan länderna.

I förstudien konstateras att jämförelseländernas modeller för läkemedelstaxor verkar vara förmånligare sätt att ordna läkemedelsdistributionen än Finlands nuvarande läkemedelstaxa. Om något av de simulerade systemen för taxor skulle användas i stället för de nuvarande taxorna, skulle det för de flesta läkemedelsanvändare betyda antingen minskade eller oförändrade kostnader.

Utredningsarbetet bör därför fortsätta för att identifiera en läkemedelstaxa som lämpar sig för Finlands läkemedelsförsörjningssystem, konstateras det i förstudien. I praktiken förutsätter denna översyn av bestämmelserna om apoteksekonomin att apotekssystemet granskas som en helhet.

Syftet med genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden är att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen

Den aktuella förstudien om apoteksekonomin hänför sig till den färdplan för läkemedelsärenden som beskrivs i social- och hälsovårdsministeriets tjänstemannapromemoria (SHM 2019:5). Ett av syftena med genomförandet av färdplanen är att uppdatera bestämmelserna om apoteksverksamhet och att göra de kostnader som användningen av läkemedel orsakar skäligare.

Genomförandet av färdplanen fortsätter genom ett utredningsarbete som stöder fastställandet av apotekstjänsternas innehåll och mål. I anslutning till statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet pågår för närvarande en utlysning av anslag för projekt som utvecklar apotekens uppgifter och verksamhet.

Ytterligare information

Heidi Tahvanainen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 540, [email protected]
Elina Asola, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 437, [email protected]
Suvi Mäklin, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7083, [email protected] 

Tillbaka till toppen