Hoppa till innehåll
Media

Förordning av statsrådet ger pensionsanstalterna mer tid att återställa en sund finansiell ställning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 13.51
Pressmeddelande 67/2020

Syftet med förordningen är att under exceptionella omständigheter möjliggöra en god avkastningspotential på lång sikt i fråga om pensionsmedel. Den kris som coronaviruset orsakat på finansmarknaden skulle således inte tvinga arbetspensionsanstalterna att realisera pensionsmedel i någon större omfattning i den rådande ofördelaktiga marknadssituationen.

Finansinspektionen följer utvecklingen på finansmarknaden och bedömer hur utvecklingen påverkar pensionsanstalternas solvens. 

En pensionsanstalt ska göra upp en plan för återställande av en sund finansiell ställning när dess solvenskapital underskrider solvensgränsen. I planen ska pensionsanstalten visa att dess solvenskapital inom utsatt tid överskrider solvensgränsen.

Planen för återställande av en sund finansiell ställning gäller arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor som sköter lagstadgat pensionsskydd samt Sjömanspensionskassan.

Genom förordning av statsrådet ges Finansinspektionen temporära befogenheter att förlänga tidsfristen för pensionsanstalternas plan för återställande av en sund finansiell ställning. 

Finansinspektionen får förlänga tidsfristen för planen för återställande av en sund finansiell ställning så att tidsfristen löper ut senast tre år efter utfärdandet av förordningen. 

Förordningen avses träda i kraft den 27 mars 2020 och gälla till och med den 26 mars 2023.

Ytterligare information:

Tarja Taipalus, tfn 0295 163 008

Tillbaka till toppen