Hoppa till innehåll
Media

De ersättningar enligt sjukförsäkringslagen som hänför sig till covid-19 föreslås bli förlängda till utgången av 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 13.29
Pressmeddelande 129/2022

Syftet är att även i fortsättningen säkerställa att sjukförsäkrade som bor eller arbetar i Finland får tillgång till vaccinering mot och testning av covid-19. Dessutom ska rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom även utan ett officiellt beslut om isolering förlängas.

De temporära ändringarna i sjukförsäkringslagen gäller till och med den 30 juni 2022. Regeringen föreslår att de temporära ändringarna förlängs till utgången av 2022.

De sjukförsäkrades tillgång till vaccinering och testning ska tryggas även i fortsättningen

De temporära ändringarna i sjukförsäkringslagen förlängs så att vaccinering mot covid-19 omfattas av sjukvårdsersättningarna. Även resekostnaderna i fråga om vaccineringar ersätts inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

Dessutom föreslår regeringen att statsrådets bemyndigande att utfärda förordning ska förlängas i fråga om ersättningstaxan för testning av covid-19. Bemyndigandet gör det möjligt att genom förordning bestämma en högre ersättningstaxa än den ersättningstaxa som FPA fastställer i normala fall. Den nuvarande ersättningstaxan för PCR-undersökningar är 16 euro.

Förlängningen av de temporära bestämmelserna gör det lättare för de försäkrade att anlita privat hälso- och sjukvård i stället för offentlig hälso- och sjukvård. Syftet med de temporära bestämmelserna är att ersätta de kostnader som uppstått för de försäkrade.

Genom ändringarna underlättas även arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda vaccineringar via företagshälsovården, om kommunen så önskar. I och med att de temporära bestämmelserna förlängs kan FPA också i fortsättningen ersätta vaccineringarna inom företagshälsovården antingen som kostnader för företagshälsovård eller via sjukvårdsersättningarna. Sjukvårdsersättningen för covid-19-vaccinering kan betalas som direktersättning till en privat tjänsteproducent inom företagshälsovården, och då ska arbetsgivaren betala självriskandelen för vaccineringen.

Även den högre ersättningstaxan för covid-19-testning (PCR-undersökning) ska uppmuntra arbetsgivare att erbjuda testning inom företagshälsovården.

Rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom även utan officiellt beslut om isolering förlängs

De sjukförsäkrade ska även i fortsättningen ha rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom utan ett beslut om isolering när covid-19-smittan konstaterats på ett tillförlitligt sätt (PCR- eller antigentest) och det på grund av smittorisken inte är tillrådligt att den försäkrade arbetar. Samma rätt ska också gälla vårdnadshavare till barn under 16 år, om det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att barnet deltar i småbarnspedagogik eller går till sin läroanstalt och vårdnadshavaren därför är förhindrad att arbeta.

Den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom ska även i fortsättningen vara sex månader. 

Bestämmelserna om karantän och isolering i den gällande lagen om smittsamma sjukdomar ändras inte, och rätten att få dagpenning gäller fortfarande under tiden i karantän eller isolering.

Bestämmelsen om tid som är likställd med arbetad tid i semesterlagen och semesterlagen för sjömän föreslås bli ändrad så att tid som är likställd med arbetad tid, utöver vad som anges i bestämmelser som utfärdats av en offentlig myndighet för att hindra spridning av en sjukdom, också ska vara sådan frånvaro från arbetet som berättigar till dagpenning vid smittsam sjukdom.

Ytterligare information 

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 163 201
Semesterlagen: Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 937

Tillbaka till toppen