Hoppa till innehåll
Media

Biobanker: Utlysning av statsunderstöd för biobanksverksamhet, styrgruppen för totalreformen av lagstiftningen har tillsatts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 10.52 | Publicerad på svenska 7.9.2021 kl. 11.30
Pressmeddelande 243/2021

Inom ramen för projektet för individualiserad medicin, som leds av social- och hälsovårdsministeriet, genomförs en tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen. Syftet med strategin är att stärka den nationella forskningen, utvecklingen och innovationsverksamheten. Projektet grundar sig på regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. I regeringsprogrammet konstateras att Finland kommer att utvecklas väsentligt som forsknings- och innovationsmiljö genom stärkande av befintliga forsknings- och utvecklingsekosystem, samt genom utveckling av modellen för innovationspartnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn. Uppdateringen av vägkartan för tillväxtstrategin för FoUI-verksamheten inom hälsobranschen publicerades den 1 december 2020 med underskrifter av tre ministrar och ministerier (arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet).

Statsunderstöd kan sökas för biobanksverksamhet 

Ett viktigt åtgärdsområde för projektet för individualiserad medicin är att förenhetliga de offentliga biobankernas verksamhet. Syftet är att öka transparensen inom verksamheten och effektivisera biobankernas funktioner genom att förenhetliga förfarandena samt att säkerställa att samarbetet med olika kompetenskluster är effektivt, i synnerhet med Genomcentret som kommer att inrättas. Genomcentret är en expertmyndighet i anslutning till behandlingen av genomdata och dess uppgift är att bevara, tolka och behandla genomdata och göra det möjligt att utnyttja datan för att främja människors hälsa.

Statsunderstöd kan sökas till ett belopp av sammanlagt 900 000 euro. Ansökningstiden är 1.9−30.9.2021. Statsunderstöd kan sökas för år 2022. 

Ny mandatperiod för styrgruppen för totalreformen av biobankslagstiftningen

Regeringens proposition om den nya biobankslagen planeras bli överlämnad till riksdagen under år 2022. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en styrgrupp för biobankslagstiftningen för tiden 5.7.2021–31.12.2022. 

Styrgruppen har som mål att följa och utvärdera biobanksverksamheten i forskning som använder prover av människa samt att styra byggandet av den infrastruktur som biobanksverksamheten förutsätter i Finland i samarbete med forskare, finansiärer, servicesystemet för hälso- och sjukvården, sakkunniginrättningar, patientorganisationer och andra intressentgrupper.

De företrädda aktörernas synpunkter och sakkunskap fungerar som en informationskälla som stöder lagberedningen. Styrgruppen har till stöd för sitt arbete utsett en undergrupp där bl.a. biobanksaktörerna är brett representerade.
 

Ytterligare information:

Tuula Helander, direktör, enheten för bioteknik och läkemedel
Sari Palojoki, specialsakkunnig (övergripande samordning av projektet)
Marja Penttilä, specialsakkunnig, jurist (totalreformen av biobankslagstiftningen) 

Tillbaka till toppen