Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande: Målet för ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar att förhindra att coronaviruset sprids med den gränsöverskridande trafiken

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2020 17.13
Pressmeddelande 270/2020

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om regeringens proposition med förslag till temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Avsikten är att åtgärderna ska riktas utifrån riskbedömningar till de resenärer på flygplatser, i hamnar och vid landsgränserna som anländer till Finland.

Utlåtanden kan lämnas in under tiden 10.11.-23.11. 2020. Regeringen ska överlämna propositionen till riksdagen den 3 december 2020. 

Till lagen om smittsamma sjukdomar föreslås tre nya temporära paragrafer, nämligen 60 a §, 60 b § och 60 c §. Till 60 § fogas ett nytt moment. Den första paragrafen gäller försättandet av personer som anländer från högriskländer till Finland i karantän på grund av exponering eller med fog misstänkt exponering för sjukdomen covid-19. Paragraf 60 b § gäller å andra sidan de undantagsfall då karantän inte ska försättas, och 60 c § handräckning till den myndighet som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar. I det nya momentet i 60 § nämns att det föreskrivs om karantänens längd i 60 a §.

Personer som anländer till Finland kan försättas i karantän under vissa förutsättningar

En läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan fatta beslut om att en person ska försättas i karantän för högst 10 dygn om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Ett sådant beslut kan fattas under vissa förutsättningar när en person anländer till Finland från ett land eller annat geografiskt avgränsat område där

  • incidensen för fall av covid-19 i förhållande till folkmängden under en uppföljningsperiod som omfattar de senaste 14 dygnen är minst dubbelt så hög som i Finland och
  • minst en av tusen personer bland befolkningen kan bedömas bära på smitta och  
  • om inresa i Finland utgör en betydande risk för spridning av sjukdomen covid-19. 

Genom förordning av statsrådet ska det föreskrivas om de berörda länderna och områdena, och förordningen ska vara i kraft högst en månad åt gången. En person som har ett tillförlitligt läkarintyg över att han eller hon genomgått en covid-19-sjukdom men tillfrisknat eller ett intyg över vaccination mot covid-19, får inte försättas i karantän. 

En person får inte heller försättas i karantän om vistelsen i Finland är avsedd att vara högst 3 dygn och personen vid ankomsten till Finland medför ett tillförlitligt intyg över ett negativt resultat av ett coronatest som gjorts högst 48 timmar före resans början eller personen testas för coronasmitta omedelbart efter inresan och testresultatet är negativt. 

Karantän får inte heller försättas om vistelsen i Finland är avsedd att vara 4-6 dygn och personen vid ankomsten till Finland medför ett tillförlitligt intyg över ett negativt resultat av ett coronatest som gjorts högst 48 timmar före resans början och personen testas för coronasmitta på nytt omedelbart efter inresan.

I 60 a § föreskrivs också att en karantän för en person som har försatts i karantän i högst 10 dygn efter ankomsten från ett högriskland kan hävas om personen vid ankomsten till Finland medför ett tillförlitligt intyg över ett negativt resultat av test för smitta av covid-19 eller personen har testats i samband med inresan i landet och testresultatet är negativt och personen har testats en andra gång för smitta tidigast 72 timmar efter inresan och testresultatet är negativt. 

Karantän gäller inte för personer som regelbundet reser över gränsen inom ett gränssamfund 

I den föreslagna temporära 60 b § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om de undantagssituationer där en person inte får försättas i karantän. Undantaget gäller personer som reser på grund av arbete eller näringsverksamhet eller annars i samband med sin försörjning eller sina studier regelbundet reser inom ett gränssamfunds område. Detta innefattar resor över landgränsen mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Norge samt sjötrafiken och flygtrafiken mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Estland. 

Karantänen gäller inte heller diplomater, förare inom person- och godstrafiken i transport- och logistikbranschen, permanent och avlösande besättning på fartyg, luftfartyg och tåg eller flygpassagerare som mellanlandar i Finland och inte avlägsnar sig från flygplatsen. Karantänen gäller dessutom inte personer som måste resa på grund av vägande personliga skäl, till exempel för att träffa sitt minderåriga barn. I undantagsfallen kan det begäras en utredning om skälet, som ska lämnas till den myndighet som ansvarar för smittskyddet i kommunen eller samkommunen för sjukvårdsdistriktet.  

Kommunens myndigheter kan få handräckning av polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och armén

I den temporära 60 c § i lagen om smittsamma sjukdomar föreslås det att polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten ska ha rätt att på begäran ge den myndighet som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och samkommunen för sjukvårdsdistriktet handräckning vid coronavirusåtgärder. Handräckningen får inte äventyra de övriga viktiga lagstadgade uppgifterna.  

Myndigheter som ger handräckning ska ha rätt att granska intyg över ett negativt resultat, en genomgången covid-19-sjukdom eller vaccination mot covid-19, som krävs enligt 60 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. De ska även ha rätt att granska den utredning enligt 60 b § i lagen som krävs i undantagsfall.  

Myndigheter som ger handräckning ska också få stanna fordon och reglera trafiken samt hålla kvar en person eller ett fordon tills beslutet om karantänen har fattats. Den person som utför kontrollen har tystnadsplikt när det gäller den information som fås under kontrollen. 

Ytterligare information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63329, [email protected]
Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63311, [email protected]  
Outi Leinonen, överinspektör, Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 421 613, [email protected] (gränsbevakning, handräckning
Mika Salminen, direktör, THL, tfn 02952 48454, [email protected] (epidemiläget internationellt)

Tillbaka till toppen