Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntopyyntö: Tartuntatautilain muutosten tavoite estää koronaviruksen leviäminen rajat ylittävässä liikenteessä

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.11.2020 17.13
Tiedote 270/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan väliaikaisia muutoksia tartuntatautilakiin covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi rajat ylittävässä liikenteessä. Tarkoituksena on, että toimet kohdistettaisiin riskiperusteisesti Suomeen saapuviin matkustajiin lentoasemilla, satamissa ja maarajoilla.

Lausuntoja voi antaa 10.11.-23.11. 2020. Sen jälkeen tarkoitus on antaa hallituksen esitys eduskunnalle 3.12.2020.

Tartuntatautilakiin ehdotetaan lisättäväksi kolme uutta väliaikaista pykälää: 60 a §, 60 b § ja 60 c § ja 60 §:ään lisättäisiin uusi momentti. Näistä ensimmäinen koskee Suomeen korkean riskin maasta saapuvan henkilön määräämistä karanteeniin covid-19-taudille altistumisen tai perustellusti epäillyn altistumisen perusteella. Pykälä 60 b puolestaan koskee poikkeuksia, joissa karanteenia ei määrättäisi, ja 60 c § koskee virka-avun antamista tartuntataudeista vastaavalle kunnan viranomaiselle. Pykälän 60 ehdotetussa momentissa todettaisiin, että 60 a §:ssä säädetään covid-19-taudin karanteenin pituudesta.

Suomeen saapuva voitaisiin määrätä tietyin edellytyksin karanteeniin

Tartuntataudeista vastaava lääkäri voisi tehdä päätöksen henkilön määräämisestä karanteeniin enintään 10 vuorokaudeksi, jos se on välttämätöntä covid-19-taudin leviämisen estämiseksi. Tämä voisi tapahtua tietyin ehdoin silloin, kun henkilö saapuu Suomeen maasta tai muulta maantieteellisesti rajatulta alueelta, jossa:

  • viimeisen 14 vuorokauden seurantajakson väestöön suhteutettu covid-19-tapausten ilmaantuvuus on vähintään kaksinkertainen Suomeen verrattuna ja
  • väestössä tartuttavien osuuden voidaan arvioida olevan vähintään yksi tuhannesta ja 
  • josta Suomeen saapuminen muodostaa merkittävän riskin covid-19-taudin leviämiselle.

Maista ja alueista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella, joka olisi voimassa enintään yhden kuukauden kerrallaan. Karanteeniin ei määrättäisi henkilöä, jos hänellä on Suomeen saapuessaan mukanaan luotettava lääkärin antama todistus sairastetusta mutta parantuneesta, laboratoriovarmistetusta covid-19-taudista tai todistus saadusta covid-19-rokotuksesta.

Henkilöä ei voitaisi määrätä karanteeniin, jos oleskelu Suomessa kestää korkeintaan kolme vuorokautta, jos hänellä on Suomeen saapuessaan mukanaan luotettava todistus hänelle enintään 48 tuntia ennen matkan aloittamista tehdystä negatiivisesta koronatestistä tai jos hän osallistuu välittömästi maahan tullessaan koronavirustestiin, jonka tulos on negatiivinen.

Karanteeniin ei myöskään määrättäisi, jos oleskelu Suomessa kestää 4-6 vuorokautta, ja jos hänellä on Suomeen saapuessaan mukanaan luotettava todistus hänelle enintään 48 tuntia ennen matkan aloittamista tehdystä negatiivisesta koronatestistä ja hän osallistuu välittömästi maahan tullessaan toiseen koronavirustestiin.

Karanteeni ei koskisi esimerkiksi säännöllistä rajan ylitystä rajayhteisöjen alueella 

Tartuntatautilain väliaikaisessa 60 b §:ssä säädettäisiin poikkeuksista, joissa henkilöä ei saa määrätä karanteeniin. Näin on, jos henkilö käy töissä tai harjoittaa elinkeinoa, tai hän matkustaa toimeentuloonsa tai opiskeluunsa liittyen säännöllisesti rajayhteisöjen alueella. Näitä ovat maarajojen ylitykset Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä ja kulkeminen meritse tai lentäen Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Viron välillä.

Karanteeniin ei asetettaisi myöskään diplomaatteja, kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivia matkustaja- ja tavaraliikenteen kuljettajia, alusten, ilma-alusten tai junien miehistöä työtehtävissään ja vaihtomiehistöjä, sekä lentäen Suomen kautta matkustavia, jos he eivät poistu lentoasemalta. Samoin karanteeniin ei asetettaisi painavasta henkilökohtaisesta syystä matkustavia, kuten omia alaikäisiä lapsia tapaavia. Poikkeustapauksissa on pyydettäessä esitettävä selvitys kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntatautien vastustamistyöstä vastaavalle viranomaiselle. 

Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat voisivat antaa virka-apua kunnan viranomaiselle

Tartuntatautilain väliaikaisessa 60 c §:ssä säädettäisiin Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien oikeudesta antaa pyynnöstä virka-apua koronavirustautia koskevien toimenpiteiden yhteydessä kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaavalle viranomaiselle. Virka-avun antaminen ei saisi vaarantaa säädettyjen muiden tärkeiden tehtävien hoitamista.

Virka-apua antavilla viranomaisilla olisi oikeus tarkastaa henkilön esittämät todistukset covid-19-taudin negatiivisesta testituloksesta, sairastetusta covid-19-taudista tai saadusta koronavirusrokotuksesta, joita edellytetään tartuntatautilain 60 a §:ssä. Samoin heillä olisi oikeus tarkastaa poikkeustapauksia koskeva selvitys, jota edellytetään 60 b §:ssä. 

Virka-apua antavat viranomaiset voisivat myös pysäyttää kulkuneuvon ja ohjata sekä estää henkilön poistumisen, kunnes päätös karanteenista on tehty. Tarkastuksen suorittavalla henkilöllä olisi vaitiolovelvollisuus tarkastuksen yhteydessä saamistaan seikoista.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, STM, p. 02951 63329, [email protected]
Johtaja Jari Keinänen, STM, p. 02951 63311, [email protected]
Ylitarkastaja Outi Leinonen, Rajavartiolaitos, p. 0295 421 613, [email protected] (rajavalvonta, virka-apu)
Johtaja Mika Salminen, THL, p. 02952 48454, [email protected] (kansainvälinen epidemiatilanne)

Sivun alkuun