Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Klientavgiftslagen på remiss – avgiftsfriheten utvidgas och avgifterna görs skäligare

Social- och hälsovårdsministeriet
12.2.2020 11.00
Pressmeddelande 27/2020

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården revideras. Målet är att förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och i rätt tid genom att undanröja hinder för vård. Utkastet till lag är ute på remiss till den 1 april 2020.

”Ändringen syftar också till att öka jämställdheten inom hälsa och prioritera förebyggande tjänster bl.a. genom större avgiftsfrihet och skäligare avgifter. Genom denna reform kan vi minska avgifterna för nästan en miljon finländare jämfört med nuläget", konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen under vårsessionen 2020.

Fler avgiftsfria tjänster

Enligt utkastet till lag blir sjukskötares mottagningar inom primärvården avgiftsfria. Av minderåriga klienter ska det inte längre tas ut avgifter för undersökning och vård som tillhandahålls av en poliklinik.

Mentalvårdstjänsternas avgiftsfrihet inom primärvården ska förtydligas. Dessutom utvidgas avgiftsfriheten för vård, undersökning och läkemedel i anslutning till smittsamma sjukdomar.

Avgiftstaket uppnås för fler klienter än för närvarande

Det föreslås att avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård samt vissa distanstjänster.

I fortsättningen ska också klientavgifter för vilka utkomststöd har beviljats bidra till avgiftstaket.

Prioriteringen av nedsättning eller eftergift av klientavgift i förhållande till utkomstskydd ska betonas. Bestämmelserna om ändringssökande ska förtydligas och klientens rättsskydd stärkas.

Avgifterna för boende förenhetligas

Klientavgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt långvarig boendeservice ska bestämmas utifrån enhetliga grunder.

I fråga om klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, sluten vård och familjevård ska det också i stor utsträckning tillämpas enhetliga bestämningsgrunder.

Vidare föreslås bestämmelser om det minimibelopp för personligt bruk som klienter inom de sistnämnda tjänsterna ska förfoga över.

Ytterligare information

Laura Terho, regeringssekreterare, tfn 0295 163 550, [email protected] (anträffbar 12 februari till klockan 14, efter det fr.o.m. den 4 mars)
Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 460, [email protected]
Jaska Siikavirta, direktör, tfn 0295 163 394, [email protected]

Tillbaka till toppen