Klientavgiftsreform

Avsikten har varit att lagstiftningen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska reformeras.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 13 december 2018. Propositionen förfaller vid utgången av riksdagsperioden.

Mer information