FI SV

Klientavgiftsreform

Lagstiftningen om klientavgifter inom social- och hälsovården reformeras. Målet är en lag om klientavgifter som är tydligare och motsvarar nya former av tjänster och där man beaktar kraven i social- och hälsovårdsreformen och i de lagar som gäller sakinnehållet.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 13 december 2018. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagutkastet var på remiss 29.6.-14.9.2018.

Ofta ställda frågor

Frågorna och svaren baserar sig på det regeringens proposition till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster som överlämnades till riksdagen 13.12.2018.

Mer information