Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förordning skärper kraven för miljöriskbedömning av genetiskt modifierade organismer

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2019 13.50
Pressmeddelande 159/2019

I ansökan som gäller avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer ska i fortsättningen ges mer information än för närvarande till gentekniknämnden, som är tillståndsmyndighet i dessa ärenden.

I praktiken gäller de skärpta kraven sådana verksamhetsidkare, dvs. forskargrupper och företag, som ansöker om tillstånd för avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön antingen som produkt eller vid fältstudier. Social- och hälsovårdsministeriets förordning som gäller detta och som utfärdats med stöd av gentekniklagen träder i kraft den 5 december 2019.

Till gentekniknämnden ska i fortsättningen lämnas både experimentella och kalkylmässiga tillläggsuppgifter. De skärpta kraven gäller bl.a. information om toxikologiska analyser och tillämpningen av principerna för god laboratoriesed vid prov med kemiska ämnen. Därtill ska rådata och datormodelleringar lämnas in i ett elektroniskt format som lämpar sig för statistiska analyser.

Genom förordningen genomförs kommissionens direktiv (EU) 2018/350 om miljöriskbedömningen av genetiskt modifierade organismer samt EU:s rättsakter om genetiskt modifierade organismer, i vilka den vägledning som utarbetats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (European Food Safety Authority, EFSA) har införts som bindande regelverk. Vägledningen som gäller miljöriskbedömning tillämpas också på sådana livsmedel, foder, läkemedel och vacciner som innehåller genetiskt modifierade organismer och för vilka man ansöker om marknadsföringstillstånd med stöd av andra författningar än gentekniklagen.

I Finland har man för närvarande inte ansökt om marknadsföringstillstånd för sådana produkter som avses i förordningen. I Finland görs dock sådana forsknings- och utvecklingsprov med genetiskt modifierade organismer, som bestämmelserna i förordningen kan gälla.

I förordningen föreskrivs också om den riskbedömning som ska göras beträffande avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer, om en övervakningsplan gällande utsläppandet av produkter på marknaden samt om rapporteringen om resultat av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer för annat ändamål än utsläppande på marknaden.

Ytterligare upplysningar:

Kirsi Törmäkangas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 353