Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asetus tiukentaa muuntogeenisten organismien ympäristöriskien arvioinnin suorittamisperusteita

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.12.2019 13.50
Tiedote 159/2019

Muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä koskevissa hakemuksissa on annettava jatkossa nykyistä enemmän tietoja lupaviranomaisena toimivalle geenitekniikan lautakunnalle.

Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnanharjoittajia eli tutkimusryhmiä ja yrityksiä, jotka hakevat lupaa muuntogeenisen organismin tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön joko kenttäkokeessa tai tuotteena. Asiaa koskeva, geenitekniikkalain nojalla annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus tulee voimaan 5. joulukuuta 2019.

Lupaprosessissa geenitekniikan lautakunnalle on toimitettava jatkossa sekä kokeellisia että laskennallisia lisätietoja. Tiukennukset koskevat muun muassa toksikologisten analyysien tuottamista ja hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa. Myös raakadata ja tietokonemallinnukset on toimitettava lupahakemuksessa sähköisessä, tilastollisesti analysoitavassa muodossa.

Asetuksella pannaan täytäntöön EU:n geneettisesti muunnettujen organismien ympäristöriskien arvioinnista annettu komission direktiivin (EU) 2018/350 sekä geneettisesti muunnettuja organismeja koskevat EU:n säädökset, joihin on kirjattu sitovaksi säännöstöksi EU:n Elintarviketurvallisuusviraston (European Food Safety Authority; EFSA) laatimat ohjeistukset. Ympäristöriskinarviointia koskevia ohjeita sovelletaan myös muuntogeenisiä organismeja sisältäviin elintarvikkeisiin, rehuihin, lääkkeisiin ja rokotteisiin, joille haetaan markkinointilupaa muiden säädösten kuin
geenitekniikkalain nojalla.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole vireillä markkinointilupahakemuksia sellaisista tuotteista, joista asetuksella säädetään. Suomessa tehdään kuitenkin muuntogeenisillä organismeilla tutkimus- ja kehittämiskokeita, joita asetuksen säännökset voivat koskea.

Asetuksessa säädetään myös muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä laadittavasta riskinarvioinnista, tuotteiden markkinoille saattamista koskevasta seurantasuunnitelmasta sekä tulosten raportoinnista muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä muussa tarkoituksessa kuin markkinoille saattamisessa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, p. 0295 163 353

Sivun alkuun