Hoppa till innehåll
Media

Förordning om arbetsfördelning och centralisering inom den specialiserade sjukvården på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2017 11.12
Pressmeddelande 64/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett utkast till förordning om arbetsfördelning och centralisering inom den specialiserade sjukvården på remiss. Avsikten med förordningen är att föreskriva om de uppgifter inom den specialiserade sjukvården som samlas till enheter med omfattande jour dygnet runt, till fem eller till färre än fem universitetssjukhus.

Allra mest påverkas sjukhusens arbetsfördelning och kostnader av vilka uppgifter som samlas till de sjukhus som har samjour dygnet runt. I förordningen föreskrivs om de uppgifter som ska centraliseras och antalet operationer som krävs. Till exempel ska operationer av ledproteser centraliseras till de sjukhus som har samjour dygnet runt och där det utförs minst ungefär 600 operationer per år. Andra uppgifter som ska centraliseras är ryggkirurgi (minst 150 operationer) och cancerkirurgi (minst 150 operationer i fråga om bröstcancer, övriga vanliga cancerformer minst 70 operationer).

Till fem universitetssjukhus eller motsvarande enheter samlas sådana krävande operationer och åtgärder som på riksnivå utförs i mindre omfattning än ungefär 200 per år. Dessutom ska vissa uppgifter som räknas upp separat i förordningen samlas till sjukhusen.

I förordningen föreskrivs om uppgifter som gäller samordning på riksnivå för varje sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus. Till exempel samordnar Helsingforsregionens universitetssjukhus cancercentrum, Tammerfors universitetssjukhus ledsjukdomar, Åbo universitetscentralsjukhus andnings- och sömnstörningar och hypersomni, Kuopio universitetssjukhus epilepsi och Uleåborgs universitetssjukhus utvärderingen av de förfaranden som tillämpas inom hälso- och sjukvården. Dessutom föreskrivs regionala uppgifter som gäller samordningen som en uppgift för alla sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus.

Med behandlingar som ska centraliseras på riksnivå avses uppgifter som centraliseras till färre än fem universitetssjukhus. Sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus ska tillsammans komma överens om arbetsfördelningen för de operationer, behandlingar och åtgärder som på riksnivå utförs i mindre omfattning än ungefär 50 per år. I utkastet till förordning räknas upp även andra uppgifter där man ska komma överens om att samla dem till färre än fem universitetssjukhus. 

För Helsingfors universitetscentralsjukhus föreskrivs dessutom vissa uppgifter. Större delen av dessa motsvarar den nuvarande förordningen, endast embryodiagnostik är ny jämfört med den nuvarande förordningen.

Under våren har man ordnat riktade diskussionsmöten om utkastet och fem rapporter har utarbetats av en utredningsperson till stöd för beredningen. Det utkast till förordning som nu har sänts på remiss är ett tjänstemannaförslag. Utkastet är på remiss till och med den 16 juni 2017. Avsikten är att förordningen ska utfärdas i slutet av juni.

Ytterligare uppgifter

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 02951 63384

Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385

Bilagor

Remissmaterial

Jourreformen på webbplatsen regionreformen.fi

Pressmeddelandet har uppdaterats 9.5.2017.

Tillbaka till toppen