Hoppa till innehåll
Media

STM ja Työterveyslaitos tiedottavat
Arbetslivsforumet Finland 2022 fokuserar på lägesbilden av arbetslivet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2022 8.01 | Publicerad på svenska 31.8.2022 kl. 15.29
Pressmeddelande 190/2022

Finland förbereder sig för en utmanande höst och vinter. Inflationen, de stigande energipriserna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt klimatförändringarna är utmaningar för hela samhället på många olika nivåer. Ett fungerande arbetsliv hör till välfärdssamhällets stöttepelare. Av arbetslivet krävs nu särskild förnyelseförmåga, förutsägelse av kompetensbehov, flexibilitet och förmåga att smidigt anpassa sig till snabba förändringar.

Nu är det viktigare än någonsin att föra diskussion om arbetslivet. Ett gott och produktivt arbetsliv är en av grundstenarna för det finländska välfärdssamhället. 

Det finländska arbetslivet behöver beslut och åtgärder för att säkerställa välbefinnande, fortsatt meningsfullt och produktivt arbete samt tillgång till kunnig arbetskraft. Omvälvningarna i arbetslivet gör att Finland behöver en gemensam lägesbild av arbetslivet och en gemensamt utarbetad vision om det framtida arbetslivet.

Diskussion om arbetslivet bör föras på alla nivåer

Arbetslivsforumet Finland 2022 är ett diskussionsevenemang som gör diskussionen om arbetslivet tillgänglig för alla. Diskussionen om framtiden behöver vara bred och föras på alla nivåer, eftersom förändringen sker på arbetsplatserna. Effektiva åtgärder som förbättrar arbetslivet uppstår genom förtroende och samarbete. Framgångsrika arbetsplatser med välmående personal växer, sysselsätter och skapar mer välfärd och produktivitet omkring sig.

Vid forumet talar bland andra riksdagens talman Matti Vanhanen, social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen och Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. Andra talare vid forumet är skådespelaren Jasper Pääkkönen, forskningsprofessorerna Tuomo Alasoini och Heikki Hiilamo och professorn i ledarskap Alf Rehn. Utöver talarna kommer ett stort antal beslutsfattare och experter på olika områden att delta i diskussionerna om forumets teman. 

Över tusen personer väntas delta i hybridevenemanget.

Lägesbild av arbetslivet påskyndar förändring

Diskussionerna vid arbetslivsforumet Finland 2022 fokuserar på lägesbilden av det finländska arbetslivet. Lägesbilden har tagits fram genom en enkät som inom ramen för regeringens program ARBETE2030 har samlat in finländarnas erfarenheter av arbetslivet och förändringarna i det. Enkäten besvarades av närmare 4 000 finländare som gav sammanlagt 26 000 öppna svar.

I fokus för de diskussioner som förs om lägesbilden står välfärdssamhället, samhällets och arbetslivets resiliens, Finlands konkurrenskraft, kontinuerligt lärande, digitaliseringens konsekvenser, förändringar i ledarskapet samt det finländska arbetslivets möjligheter att klara sig väl i den internationella konkurrensen.    

I arbetslivsforumets diskussioner söks svar på bland annat följande frågor: Hur inverkar arbetslivet och ekonomin på upprätthållandet av välfärdssamhället? Hur inverkar de på sysselsättningsmålen, människors välmående och ökad delaktighet? Hur stärker vi samhällets och arbetslivets resiliens i förhållande till de utmaningar vi står inför? Hur kan vi utnyttja digitalisering, tillit och samarbete som delar av ett starkt finländskt arbetsliv? Hur stärker vi bilden av en hög kompetensnivå och höjer Finlands status som ett attraktivt land att investera i?

–    I och med omvälvningarna i arbetslivet är de framtida utmaningarna så komplexa att vi måste kunna förnya oss tillsammans. Sysselsättningen, produktiviteten och arbetslivskvaliteten går hand i hand. Trots att många utmaningar och trender syns överallt, ser det finländska arbetslivet och dess framtid olika ut ur olika människors perspektiv. Därför behöver vi en plattform som är tillgänglig för alla och 

Här kan du se programmet för arbetslivsforumet Finland 2022 och delta i den gemensamma diskussionen (på finska)

Mer information

Liisa Hakala, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, 050 575 6447, [email protected]
Sanna Kulmala, programdirektör, ARBETE2030-programmet, 040 411 6378, [email protected]
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, 040 450 9077, [email protected]

Vad är arbetslivsforumet Finland 2022?

Arbetslivsforumet Finland 2022 är ett diskussionsevenemang som utvecklats av regeringens ARBETE2030-program. ARBETE2030 är ett program som utvecklar arbetssätten tillsammans med arbetsplatser, branscher och experter. Genom att utveckla arbetssätten och handlingsmodellerna påverkar man välbefinnandet, sysselsättningen, ekonomin, konkurrenskraften och bilden av Finlands arbetsliv ute i världen. Programmet genomförs i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, finansministeriet, Arbetshälsoinstitutet, samtliga centralorganisationer på arbetsmarknaden, Företagarna i Finland, Sitra, Arbetarskyddscentralen, Business Finland, Arbetarskyddsfonden samt ett stort antal andra arbetslivsaktörer. Social- och hälsovårdsministeriet har ledningsansvaret för programmet, medan Arbetshälsoinstitutet ansvarar för det operativa arbetet.
 

Tillbaka till toppen